Chủ Nhật, 10 20th

Last updateThu, 10 Oct 2019 2pm

  vi  english

Tài liệu hướng dẫn DK tham gia giải thưởng môi trường Việt Nam năm 2015

Chuyên mục: Biểu mẫu
Lượt xem: 1712
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THAM GIA  
GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM NĂM 2015
(Kèm theo Công văn số 371 /BTNMT-TCMT ngày 04 tháng 02 năm 2015
của Bộ trưởng, Bộ Tài nguyên và Môi trường)
I. Mục đích, ý nghĩa của Giải thưởng
Giải thưởng Môi trường Việt Nam (Gọi tắt là Giải thưởng) nhằm biểu dương, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (BVMT), tuyên truyền giới thiệu các gương điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường, lan tỏa phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững.
II. Đối tượng và Lĩnh vực xét tặng Giải thưởng
 1. Đối tượng xét tặng: Các tổ chức, cá nhân và cộng đồng có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp BVMT ở Việt Nam.
 2. Quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường.
 3. Giáo dục, đào tạo, truyền thông môi trường.
 4. Giải pháp bảo vệ, sử dụng hợp lý và phát triển tài nguyên thiên nhiên.
 5. Bảo tồn đa dạng sinh học và an toàn sinh học.
 6. Ứng phó với biến đổi khí hậu.
 7. Nghiên cứu và triển khai kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ vào BVMT.
 8. Ứng phó, khắc phục sự cố, giảm thiểu ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường.
 9. Quản lý, xử lý chất thải.
 10. Xét tặng Giải thưởng phải đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, dân chủ và kịp thời trên cơ sở đánh giá đúng hiệu quả và thành tích trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân.
 11. Giải thưởng ghi nhận và tôn vinh thành tích xuất sắc, nổi bật, hiệu quả của tổ chức, cá nhân, cộng đồng đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường tính đến thời điểm trao Giải thưởng.
 12. Không xét tặng Giải thưởng cho tổ chức, cá nhân, cộng đồng đã được trao tặng Giải thưởng lần trước liền kề và các tổ chức, cá nhân, cộng đồng có vi phạm quy định Luật BVMT 2014 và các Luật pháp khác liên quan khác.
 13. Giải thưởng Môi trường Việt Nam là Giải thưởng chính thức duy nhất của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trao tặng cho các tổ chức, cá nhân và cộng đồng có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp BVMT ở Việt Nam.
 14. Giải thưởng gồm 03 loại: Giải thưởng cho tổ chức, Giải thưởng cho cá nhân, Giải thưởng cho cộng đồng.
 15. Giải thưởng bao gồm Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Biểu trưng của Giải thưởng và Tiền thưởng.
 16. Số lượng Giải thưởng mỗi lần tổ chức trao không quá 50 giải cho cả 03 loại. Số lượng Giải thưởng cụ thể cho từng loại do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định.
 17. Giải thưởng được xét tặng và công bố 02 năm một lần, trao tặng vào dịp kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới (Ngày 05 tháng 6).
  1. Tổ chức, cá nhân, cộng đồng đoạt Giải thưởng được thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng hoặc các hình thức giới thiệu khác; được sử dụng Biểu trưng của Giải thưởng trên sản phẩm, ấn phẩm của tổ chức, cá nhân và được hưởng các chế độ ưu đãi khác theo quy định của pháp luật.
  2. Nghiêm cấm hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn, tặng lại Giải thưởng, trừ việc đưa vào phòng truyền thống của đơn vị, địa phương, ngành mà tổ chức, cá nhân được trao giải là thành viên.
   1. Chấp hành tốt các quy định Luật pháp của Việt Nam về bảo vệ môi trường;
   2. Có nhiều thành tích nổi bật, xuất sắc về bảo vệ môi trường năm 2013-2014, được cơ quan có thẩm quyền và cộng đồng ghi nhận;
   3. Có công trình khoa học, sáng kiến, giải pháp có giá trị mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường ở phạm vi ảnh hưởng rộng, được cơ quan có thẩm quyền và cộng đồng ghi nhận.
   4. Có các hoạt động bảo vệ môi trường thể hiện trách nhiệm xã hội, vì cộng đồng, vì sự phát triển bền vững và hướng tới nền kinh tế xanh;
   5. Lập thành tích về bảo vệ môi trường tại vùng núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo sẽ được cộng thêm điểm ưu tiên
2. Lĩnh vực xét tặng
III. Điều kiện và nguyên tắc xét tặng Giải thưởng
1. Điều kiện xét tặng
1.1. Đối với tổ chức
a) Đã hoạt động, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên tục tại Việt Nam, không vi phạm các quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác của Việt Nam trong thời gian ít nhất 04 (bốn) năm, tính đến thời điểm đăng ký xét tặng Giải thưởng;
b) Tự nguyện đăng ký hoặc được một cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội, giới thiệu tham gia xét tặng Giải thưởng;
c) Có thành tích xuất sắc được xã hội công nhận, giải quyết thành công ít nhất một vấn đề môi trường đặc thù hay thúc đẩy tiến bộ trong hoạt động bảo vệ môi trường thuộc một trong các lĩnh vực xét tặng Giải thưởng.
d) Chưa được trao tặng Giải thưởng cùng một lĩnh vực đề nghị xét tặng trong kỳ xét tặng Giải thưởng lần trước liền kề.
1.2. Đối với cá nhân và cộng đồng
a) Không vi phạm các quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác của Việt Nam trong thời gian ít nhất 02 (hai) năm, tính đến thời điểm đăng ký xét tặng Giải thưởng;
b) Tự nguyện đăng ký hoặc được một cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội giới thiệu tham gia xét tặng Giải thưởng;
c) Có thành tích xuất sắc, nổi bật và có nhiều sáng kiến hữu ích rõ rệt về bảo vệ môi trường đã được ghi nhận, thuộc một trong các lĩnh vực xét tặng Giải thưởng;
d) Chưa được trao tặng Giải thưởng cùng một lĩnh vực đề nghị xét tặng trong kỳ xét tặng Giải thưởng lần trước liền kề.
2. Nguyên tắc xét tặng
IV.Hình thức và cơ cấu Giải thưởng
V.Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân và cộng đồng được trao tặng Giải thưởng
VI.Hội đồng xét tặng Giải thưởng
Hội đồng xét tặng Giải thưởng do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định thành lập, Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường là Chủ tịch Hội đồng; Các thành viên của Hội đồng gồm đại diện các Bộ, ngành, tổ chức chính trị xã hội, nhà quản lý, nhà Truyền thông, nhà khoa học thuộc các lĩnh vực xét tặng Giải thưởng. Thành viên của Hội đồng không được là cá nhân hoặc là thành viên của tổ chức có hồ sơ đăng ký xét tặng Giải thưởng. Giúp việc cho Hội đồng xét tặng Giải thưởng có Ban thư ký do Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường quyết định thành lập. Quyết định của Hội đồng chỉ có giá trị khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng có mặt đồng ý.
VII.Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng:
1. Bản đăng ký của Tổ chức theo Mẫu số 1a, của Cá nhân theo mẫu 1b, của Cộng đồng theo mẫu 1c. Với tổ chức phải có chữ ký và dấu của đơn vị đăng ký tham gia; với cá nhân và cộng đồng  phải có chữ ký của người đại diện đăng ký tham gia và xác nhận của cơ quan, đơn vị, tổ chức, hoặc chính quyền địa phương nơi giới thiệu tham gia xét tặng Giải thưởng;
2. Báo cáo thành tích được xây dựng thoả mãn các Điều kiện xét tặng Giải thưởng (Mục III) và Tiêu chí xét tặng Giải thưởng(mục IX) của bản hướng dẫn này, theo Mẫu số 2a (đối với tổ chức), Mẫu 2b (đối với cá nhân)và 2c (đối với cộng đồng). Báo cáo thành tích phải nêu đầy đủ, rõ ràng, chính xác các thành tích xuất sắc, nổi bật liên quan đến bảo vệ môi trường theo lĩnh vực đăng ký xét tặng Giải thưởng, có kèm theo tài liệu, hình ảnh có nội dung chứng minh thành tích đã đạt được;
3.Báo cáo thành tích phải có ý kiến xác nhận, chữ ký, dấu của cơ quan quản lý Bộ, ngành, lĩnh vực hoặc xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố nơi tổ chức, cá nhân, cộng đồng có thành tích xuất sắc đề nghị tặng Giải thưởng.
4. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, hoặc đề án BVMT (Trước đây) trong hồ sơ phải có Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền và Phiếu xác nhận việc thực hiện các yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào hoạt động chính thức; Kết quả quan trắc môi trường hằng năm theo quy định của pháp luật trong 02 năm tính đến thời điểm đăng ký xét tặng Giải thưởng;
5. Kèm theo hai (02) ảnh cỡ 3x4 của cá nhân, biểu tượng của tổ chức hoặc ảnh chụp trụ sở, văn phòng cơ quan, ảnh tập thể cán bộ của tổ chức và các tài liệu, ảnh, băng, đĩa hình chứng minh thành tích xuất sắc của tổ chức, cá nhân, cộng đồng trong hoạt động bảo vệ môi trường để phục vụ công tác tuyên truyền giới thiệu điển hình.
VIII.Quy trình xét tặng Giải thưởng
1. Hồ sơ đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng được gửi về Cơ quan thường trực Giải thưởng (Tổng cục Môi trường) trước ngày 20 tháng 4 năm 2015.
2. Ban thư ký của Hội đồng tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ sẽ yêu cầu tổ chức, cá nhân, cộng đồng bổ sung, hoàn chỉnh trong thời hạn 15ngày kể từ thời điểm nhận hồ sơ.
3. Việc xét tặng Giải thưởng được tiến hành theo02 vòng, các thành viên Hội đồng chấm điểm độc lập với mỗi hồ sơ đăng ký tham gia theo đúng quy định;
4. Ban thư ký tính điểm bình quân của cả hai vòng chấm, lập danh sách Hồ sơ có điểm số thứ tự từ cao xuống thấp. Hội đồng xét tặng Giải thưởng họp thảo luận, đánh giá, thống nhất danh sách 50 tổ chức, cá nhân và cộng đồng có thành tích cao đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét Tặng Giải thưởng.
5. Trên cơ sở kết quả xét chọn của Hội đồng, Cơ quan thường trực Giải thưởng (Tổng cục Môi trường) phối hợp với Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định tặng Giải thưởng.
IX. Tiêu chí xét tặng Giải thưởng với tổ chức, cá nhân và cộng đồng.
X.Tổ chức thực hiện
          Tổng cục Môi trường là Cơ quan thường trực Giải thưởng, chủ trì, phối hợp với Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền và các đơn vị liên quancông bố điều kiện và tiêu chí xét tặng Giải thưởng; tiếp nhận hồ sơ, sơ tuyển; Trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập Hội đồng xét tặng Giải thưởng; Tổ chức xét tặng Giải thưởng; hoàn tất Hồ sơ, danh sách tổ chức, cá nhân và cộng đồng đề nghị tặng Giải thưởng; tổ chức công bố và trao Giải thưởng;
Các Bộ quản lý ngành và Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định hồ sơ và có ý kiến xác nhận vào bản báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân, cộng đồng thuộc địa bàn quản lý trước khi gửi về Cơ quan thường trực xét tặng Giải thưởng của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
XI. Tổ chức Lễ trao giải thưởng
          Lễ trao Giải thưởng được tổ chức trang trọng, truyền thông rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và đảm bảo ý nghĩa tôn vinh các tổ chức, cá nhân, cộng đồng có thành tích xuất sắc đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường ở Việt Nam. Thời gian trao Giải thưởng vào dịp Ngày Môi trường thế giới (Ngày 05 tháng 6) năm 2015.
Địa chỉ nhận hồ sơ: Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi trường, Tổng cục Môi trường, Số 556 Nguyễn Văn Cừ, Quận Long Biên, Hà Nội; Điện thoại 04. 38728307; Fax: 04.38727425.
Thông tin chi tiết về việc xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam được đăng tải tại Website Tổng cục Môi trường: http://www.vea.gov.vn.
Mọi thông tin xin liên hệ:  Ông Nguyễn Văn Phấn, ĐT: 0912138449, hoặc Bà Đặng Thị Hằng ĐT: 0985495256

 

Mẫu số 1a. Bản đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng Môi trường VN (dành cho Tổ chức)

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
(địa danh), ngày .......  tháng .......  năm 2015.
BẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA 
XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM NĂM 2015
1. Tên đơn vị: ..............................................................................................................
2. Địa chỉ liên hệ: ........................................................................................................
3. Số Quyết định thành lập: ........................................................................................
4. Lĩnh vực đăng ký hoạt động :..................................................................................
5. Điện thoại: ........................ Fax: ..................... E-mail............................................
6. Họ và tên thủ trưởng đơn vị: ..................................................................................
Điện thoại: ........................ Fax: ..................... E-mail: ..............................................
7. Quá trình hoạt động: (Nêu cụ thể nội dung hoạt động năm 2013 – 2014 )
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
8. Những hoạt động và thành tích nổi bật về bảo vệ môi trường:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
9. Lĩnh vực đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam:
(ghi rõ Tên lĩnh vực tham gia xét tặng Giải thưởng như tài liệu hướng dẫn):
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Xác nhận của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường của Bộ, ngành hoặc Chính quyền địa phương nơi trực tiếp quản lý Tổ chức

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Mẫu số 1b. Bản đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam (dành cho cá nhân)

 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                    (địa danh), ngày .......  tháng .......  năm 2015.
 
BẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA 
XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM NĂM 2013
1. Họ và tên:…………………………………………………………………………
2. Số chứng minh thư:............................... Ngày cấp…......... Nơi cấp …..................
3. Ngày, tháng, năm sinh: ...........................................................................................
3. Nơi ở hiện nay.........................................................................................................
4. Địa chỉ liên hệ: ........................................................................................................
5. Điện thoại: .................. Fax: ........................ E-mail: .............................................
6. Nơi công tác: ..........................................................................................................
7. Công việc đang thực hiện (tên và mô tả công việc):...............................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
8. Quá trình công tác (từ năm 2010 đến nay)

TT

Thời gian

Đơn vị công tác

Chức danh/chức vụ

       
       
       
9. Những hoạt động và thành tích nổi bật về bảo vệ môi trường:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
10. Lĩnh vực đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam:
 (ghi rõ Tên lĩnh vực đăng ký xét tặng Giải thưởng như hướng dẫn):
.....................................................................................................................................

Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị hoặc của chính quyền địa phươngnơi lập thành tích

Người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Mẫu số 1c. Bản đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng Môi trường VN (dành cho cộng đồng)

 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                    (địa danh), ngày .......  tháng .......  năm 2015.
BẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA 
XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM NĂM 2013
1. Tên cộng đồng:........................................................................................................
2. Địa chỉ cộng đồng:...................................................................................................
……………………………………………………………………………………….
3. Họ và tên Đại diện cộng đồng: ...............................................................................
4. Điện thoại: .................... Fax: ........................ E-mail: ...........................................
5. Quá trình hoạt động

TT

Thời gian

Đơn vị công tác

Chức danh/chức vụ

...

...

...

...

       
       
       
6. Những công việc đã làm về bảo vệ môi trường:

TT

Thời gian

Đơn vị công tác

Mô tả công việc

Thành tích cụ thể

...

...

...

...

...

         
         
         
7. Lĩnh vực đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam (ghi rõ một trong các lĩnh vực quy định tại tài liệu hướng dẫn:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Xác nhận của chính quyền địa phương

nơi lập thành tích về bảo vệ môi trường

Đại diện cộng đồng

(Ký tên, đóng dấu)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Mẫu số 2a. Báo cáo thành tích tham gia xét tặng Giải thưởng Môi trường VN (dành cho tổ chức)

 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
 THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
NĂM 2015
Tên đơn vị: ..................................................................................................................
Địa chỉ liên hệ: ............................................................................................................
Lĩnh vực hoạt động: ....................................................................................................
Lĩnh vực bảo vệ môi trường đăng ký tham gia xét Giải thưởng: ...............................
.....................................................................................................................................
1. Tình hình hoạt động của tổ chức trong 02 năm gần đây (tính đến thời điểm đăng ký xét tặng Giải thưởng):
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
2. Thành tích về chấp hành các quy định Luật pháp của Việt Nam về BVMT:
(Báo cáo chi tiết các hoạt động thể hiện việc tuân thủ, chấp hành tốt quy định của Luật pháp Việt Nam về BVMT và các Luật pháp liên quan khác trong 2 năm 2013 – 2014, kèm tài liệu, hình ảnh minh hoạ)
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
3. Các thành tích nổi bật, xuất sắc về BVMT trong 02 năm 2013 & 2014 được cơ quan có thẩm quyền và cộng đồng ghi nhận;
(Báo cáo chi tiết tất cả các hoạt động nổi bật, xuất sắc về bảo vệ môi trường của tổ chức trong 02 năm 2013 – 2014,….. kèm tài liệu, số liệu, hình ảnh minh hoạ )
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
4. Các công trình khoa học, sáng kiến, giải pháp giá trị, mang lại hiệu quả Kinh tế - Xã hội – Môi trường được cơ quan có thẩm quyền và cộng đồng ghi nhận:
(Báo cáo tóm tắt Sáng kiến, giải pháp kèm tài liệu, số liệu, hình ảnh chứng minh hiệu quả của công trình khoa học và sáng kiến, giải pháp về BVMT, …… kèm tài liệu, số liệu, hình ảnh minh hoạ )
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
 (Báo cáo thành tích các hoạt động của tổ chức tác động tốt tới các vấn đề xã hội và cộng đồng như: Cải thiện môi trường sống khu dân cư, bảo vệ sức khoẻ con người, tạo việc làm, tăng thu nhập, tiết kiệm nguyên nhiên liệu, năng lượng, Giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng tới nền kinh tế xanh…..  kèm tài liệu, số liệu, hình ảnh minh hoạ )
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
6. Trong vòng 04 năm gần có bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường (Có/Không)?): .................................. Nếu có thì ở mức nào: ………………………

Xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trườnghoặc đơn vị quản lý môi trường của Bộ, ngành chủ quản

(ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

Thủ trưởng đơn vị

(ký tên, đóng dấu)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Mẫu số 2b. Báo cáo thành tích tham gia xét tặng Giải thưởng Môi trường VN (dành cho cá nhân)

 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
 THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
NĂM 2015
Họ và tên: ...................................................................................................................
Địa chỉ liên hệ: ............................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh: ...............................................................................................
Đơn vị công tác: .........................................................................................................
Lĩnh vực công tác: ......................................................................................................
Lĩnh vực bảo vệ môi trường đăng ký tham gia xét Giải thưởng: ...............................
.....................................................................................................................................
1.Chấp hành tốt các quy định Luật pháp Việt Nam về BVMT:
(Báo cáo chi tiết các hoạt động thể hiện việc chấp hành tốt quy định của Luật pháp Việt Nam về BVMT và các Luật pháp liên quan khác trong 2 năm 2013 – 2014, kèm tài liệu, hình ảnh minh hoạ)
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
2. Có nhiều thành tích nổi bật, xuất sắc về BVMT:
(Báo cáo chi tiết tất cả các hoạt động nổi bật, xuất sắc về bảo vệ môi trường của cá nhân trong 02 năm 2013 – 2014, kèm tài liệu, sô liệu, hình ảnh minh hoạ…,  )
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
3. Có công trình khoa học, sáng kiến, giải pháp giá trị, mang lại hiệu quả Kinh tế - Xã hội – Môi trường được cấp có thẩm quyền và cộng đồng ghi nhận:
(Báo cáo tóm tắt Công trình khoa học, sáng kiến, giải pháp kèm tài liệu, số liệu, hình ảnh chứng minh hiệu quả của công trình khoa học và sáng kiến, giải pháp về BVMT, phạm vi ảnh hưởng)
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
4. Hoạt động bảo vệ môi trường thể hiện trách nhiệm xã hội, vì cộng đồng, vì sự phát triển bền vững và hướng tới nền kinh tế xanh;
 (Báo cáo thành tích của tổ chức tác động tốt tới các vấn đề xã hội, cộng đồng  như cải thiện môi trường sống, bảo vệ sức khoẻ con người, tạo việc làm, tăng thu nhập, tiết kiệm nguyên nhiên liệu, năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng tới nền kinh tế xanh )
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc đơn vị quản lý môi trường của Bộ, ngành  

(ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

Người viết báo cáo

(Ký tên)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Mẫu số 2c. Báo cáo thành tích tham gia xét tặng Giải thưởng Môi trường VN (dành cho cộng đồng)

 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
 THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
NĂM 2015
Tên đơn vị giới thiệu: .................................................................................................
.....................................................................................................................................
Địa chỉ liên hệ của đơn vị giới thiệu: .........................................................................
Tên cộng đồng: ...........................................................................................................
Địa chỉ của cộng đồng: ...............................................................................................
Lĩnh vực bảo vệ môi trường đăng ký tham gia xét Giải thưởng: ...............................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
1.Chấp hành tốt các quy định Luật pháp Việt Nam về BVMT:
(Báo cáo chi tiết các hoạt động thể hiện việc chấp hành tốt quy định của Luật pháp Việt Nam về BVMT và các Luật pháp liên quan khác trong 2 năm 2013 – 2014, kèm tài liệu, số liệu, hình ảnh minh hoạ)
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
2. Có nhiều thành tích nổi bật, xuất sắc về BVMT:
(Báo cáo chi tiết tất cả các hoạt động nổi bật, xuất sắc về bảo vệ môi trường của cá nhân trong 02 năm 2013 – 2014, kèm tài liệu, số liệu, hình ảnh minh hoạ…,  )
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
3. Có công trình khoa học, sáng kiến, giải pháp giá trị, mang lại hiệu quả Kinh tế - Xã hội – Môi trường được cấp có thẩm quyền và cộng đồng ghi nhận:
(Báo cáo tóm tắt Công trình khoa học, sáng kiến, giải pháp kèm tài liệu, số liệu, hình ảnh chứng minh hiệu quả của công trình khoa học và sáng kiến, giải pháp về BVMT )
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
4. Hoạt động bảo vệ môi trường thể hiện trách nhiệm xã hội, vì cộng đồng, vì sự phát triển bền vững và hướng tới nền kinh tế xanh;
 (Báo cáo thành tích của tổ chức tác động tốt tới các vấn đề xã hội, cộng đồng  như cải thiện môi trường sống, bảo vệ sức khoẻ con người, tạo việc làm, tăng thu nhập, tiết kiệm nguyên nhiên liệu, năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng tới nền kinh tế xanh )
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường

Hoặc đơn vị quản lý môi trường của Bộ, ngành

(ký tên, đóng dấu)

Thủ trưởng đơn vị giới thiệu

(ký tên, đóng dấu)

 

Các mẫu hỗ trợ lãi suất, quyết toán vốn đầu tư.

Chuyên mục: Biểu mẫu
Lượt xem: 1437
Các mẫu giấy đề nghi, báo cáo, bảng kê  liên quan về hỗ trợ lãi suất, vốn đầu tư....
Mẫu 1: Giấy đề nghị hỗ trợ lãi suất sau đầu tư
Mẫu 2: Báo cáo quyết toán vốn đầu tư
Mẫu 3: Bảng kê chi tiết số tiền đầu tư cho dự án trả nợ cho các tổ chức tín dụng
Mẫu 4: Bảng kê trả nợ của tổ chức tín dụng cho vay vốn
Vui lòng xem file đính kèm.
 
Attachments:
Download this file (Mau01 Giay de nghi ho tro lai suat dau tu.doc)Giay de nghi ho tro lai suat sau dau tu[Giấy đề nghị hỗ trợ lãi suất sau đầu tư]32 kB
Download this file (Mau02 Bao cao quyet toan von dau tu.doc)Bao cao quyet toan von dau tu[Báo cáo quyết toán vốn đầu tư]40 kB
Download this file (Mau03 Bang ke chi tiet so tien dau tu cho du an tra no cho cac to chuc tin dung.doc)Bang ke chi tiet so tien dau tu cho du an tra no cho cac to chuc tin dung[Bảng kê chi tiết số tiền đầu tư cho dự án trả nợ cho các tổ chức tín dụng]35 kB
Download this file (Mau04 bang ke tra no cua to chuc tin dung cho vay von.doc)Bang ke tra no cua to chuc tin dung cho vay von[Bảng kê trả nợ của tổ chức tín dụng cho vay vốn]31 kB
Download this file (90-kkt.pdf)Ho tro lai suat sau dau tu cho cac du an bao ve moi truong[Hỗ trợ lãi suất sau đầu tư cho các dự án bảo về môi trường]110 kB

Mẫu đơn tham gia xét tặng giải thưởng môi trường tỉnh Phú Yên năm 2015

Chuyên mục: Biểu mẫu
Lượt xem: 1443
 
Mẫu số 1. Ban đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng Môi trường tỉnh Phú Yên (dành cho tổ chức)                             
 
Mẫu số 2. Ban đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng Môi trường tỉnh Phú Yên (dành cho cá nhân)
                             
 
Mẫu số 3. Báo cáo thành tích tham gia xét tặng Giải thưởng Môi trường tỉnh Phú Yên (dành cho tổ chức)
 
Mẫu số 4. Báo cáo thành tích tham gia xét tặng Giải thưởng Môi trường tỉnh Phú Yên (dành cho cá nhân)
               
                                                                   
Attachments:
Download this file (mẫu 3a.doc)mẫu 3a.doc[ ]66 kB