Các bài viết

Đường dây nóng

HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ DI DỘNG TEL
Lãnh đạo ban      
Lê Văn Thành Trưởng ban            0913. 445. 467                     02573. 600. 979          
Đỗ Trần Chương Phó trưởng ban           0905. 290. 139           02573. 600. 999
Nguyễn Hoàng Phúc           Phó trưởng ban           0913. 885. 258           02573. 501. 333
Văn phòng ban      
Đỗ Thanh Thái Chánh Văn phòng                 0914. 158.463           02573. 828. 250