Chủ Nhật, 06 07th

Last updateWed, 03 Jun 2020 8am

    vi  english

Các biểu mẫu báo cáo doanh nghiệp

Các biểu mẫu báo cáo doanh nghiệp:
Bieu so 1 -  Bao cao hoat dong SX cong nghiep hang thang
Bieu so 2 -  Bao cao hoat dong SX cong nghiep 6 thang, nam
Bieu so 3 -  BC thang hoat dong Xuat khau hang hoa
Bieu so 4 -  BC thang hoat dong nhap khau hang hoa
Bieu so 5 -  Thong bao danh sach nhan su quan ly dieu hanh DN
Bieu so 6 -  Thong bao chinh thuc di vao hoat dong
Attachments:
Download this file (Bieu so 1- Bao cao hoat dong SX cong nghiep hang thang.doc)Biểu 1[Biểu 1]64 kB
Download this file (Bieu so 2 - Bao cao hoat dong SX cong nghiep 6 thang, nam.doc)Biểu 2[Biểu 2]104 kB
Download this file (Bieu so 3- BC thang hoat dong Xuat khau hang hoa.xls)Biểu 3[Biểu 3]23 kB
Download this file (Bieu so 4- BC thang hoat dong nhap khau hang hoa.xls)Biểu 4[Biểu 4]23 kB
Download this file (Bieu so 5-thong bao danh sach nhan su quan ly dieu hanh DN.doc)Biểu 5[Biểu 5]39 kB
Download this file (Bieu so 6 - thong bao chinh thuc di vao hoat dong.doc)Biểu 6[Biểu 6]29 kB