Thứ năm, 04 02nd

Last updateMon, 30 Mar 2020 7am

    vi  english

Hướng dẫn lập và gửi báo cáo thống kê

HƯỚNG DẪN LẬP VÀ GỬI BÁO CÁO THỐNG KÊ
1. Báo cáo hàng tháng:
- Biểu số 1: Báo cáo hoạt động sản xuất công nghiệp hàng tháng  
- Biểu số 3: Báo cáo tháng hoạt động Xuất khẩu hàng hóa
- Biểu số 4: Báo cáo tháng hoạt động Nhập khẩu hàng hóa
* Ngày nhận báo cáo: ngày 10 tháng sau tháng báo cáo.
 
2. Báo cáo 6 tháng và báo cáo
- Biểu số 2: Báo cáo hoạt động sản xuất công nghiệp 6 tháng, năm
* Ngày nhận báo cáo:
- Ước 06 tháng: ngày 10/6 hàng năm
- Ước cả năm: ngày 10/11 hàng năm
3. Thông tin về hoạt động, điều hành doanh nghiệp:
- Biểu số 5: Thông báo danh sách nhân sự quản lý, điều hành doanh nghiệp
* Ngày nhận báo cáo: doanh nghiệp báo cáo khi bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh và thông báo lại chậm nhất sau 15 ngày kể từ khi có quyết định thay đổi nhân sự.
- Biểu số 6: Thông báo chính thức đi vào hoạt động
* Ngày nhận báo cáo: doanh nghiệp báo cáo ngay khi bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
 
4. Số lượng và nơi nhận báo cáo:
- Báo cáo của doanh nghiệp gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên:
- Địa chỉ: 353 Trần Hưng Đạo - phường 4 – Thành phố Tuy Hòa - tỉnh Phú Yên; (Phòng Doanh nghiệp và Lao động)
- Điện thoại: 057. 3826154;
- Fax: (057). 3828949
- Số lượng: 04 bản (Ban Quản lý Khu kinh tế sẽ có trách nhiệm chuyển các báo cáo đến các đơn vị: Cục Thống kê ,Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Công Thương).
* Khuyến khích các doanh nghiệp gửi báo cáo qua thư điện tử, trong trường hợp này các báo cáo tháng 6 và tháng 12 hàng năm doanh nghiệp phải gửi một bản có ký đóng dấu về Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên.