Cơ cấu tổ chức

I. BAN LÃNH ĐẠO 
TRƯỞNG BAN
Ông LÊ VĂN THÀNH

Điện thoại: 0913 445 467
     
PHÓ TRƯỞNG BAN
Ông ĐỖ TRẦN CHƯƠNG

Điện thoại: 0905 290 139
PHÓ TRƯỞNG BAN
Ông NGUYỄN HOÀNG PHÚC

Điện thoại: 0913 885 258 
PHÓ TRƯỞNG BAN
Bà NGUYỄN VŨ TỐ QUYÊN

Điện thoại: 0903 522 442
 
II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN VÀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH ĐIỆN THOẠI EMAIL
1. VĂN PHÒNG    0257. 3828 250  vp.bqlkkt@phuyen.gov.vn
Đỗ Thanh Thái Chánh Văn phòng 0903 531 041 dothanhthai@phuyen.gov.vn
Nguyễn Quang Tuyến Phó Chánh Văn phòng 0938 324 216 nguyenquangtuyen@phuyen.gov.vn
2. PHÒNG KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ 0257. 3828 720 pkhdt.bqlkkt@phuyen.gov.vn
Đỗ Huy Công Phó Trưởng phòng phụ trách 0913 445 848 dohuycong@phuyen.gov.vn
Huỳnh Viết Trọng Phó Trưởng phòng 0913 445 787 huynhviettrong@phuyen.gov.vn
3. PHÒNG QUY HOẠCH - XÂY DỰNG & MÔI TRƯỜNG 0257. 3810 987 pqhxdmt.bqlkkt@phuyen.gov.vn
Nguyễn Thanh Dũng Trưởng phòng 0982 787 681 nguyenthanhdung@phuyen.gov.vn
Trần Thị Thương Phó Trưởng phòng 0911 358 366 tranthithuong@phuyen.gov.vn
4. PHÒNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 0257. 3826 154 pqldn.bqlkkt@phuyen.gov.vn
Đào Văn Bạ Trưởng phòng 0914 154 587 daovanba@phuyen.gov.vn
Lê Ngọc Hưng Phó Trưởng phòng 0988 755 800 lengochung@phuyen.gov.vn
       
CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP ĐIỆN THOẠI EMAIL
1. BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KHU KINH TẾ 0257. 3822 676 bqldthtkkt.bqlkkt@phuyen.gov.vn
Võ Văn Ngôi Trưởng ban 0989 680 038 vovanngoi@phuyen.gov.vn
Vi Hoàng Lam Phó Trưởng ban 0905 265 092 vihoanglam@phuyen.gov.vn
2. TRUNG TÂM HỖ TRỢ & TƯ VẤN ĐẦU TƯ 0257. 3556 337 tthttvdt.bqlkkt@phuyen.gov.vn
Lê Vũ Hoàng   Phó Giám đốc phụ trách 0905 791 576 levuhoang@phuyen.gov.vn
3. TRUNG TÂM DỊCH VỤ CÔNG ÍCH 0257. 3829 642 ttdvci.bqlkkt@phuyen.gov.vn
Nguyễn Kiều Trì Giám đốc 0913 472 647 nguyenkieutri@phuyen.gov.vn

Đường dây nóng

Ông Lê Văn Thành - Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3600 979 - 0913 445 467


Ông Nguyễn Hoàng Phúc - Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3501 333 - 0913 885 258


Ông Đỗ Thanh Thái - Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0257. 3828 250 - 0903 531 041

Tổng lượt truy cập: logo development