Danh bạ điện thoại

Stt Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
A BAN LÃNH ĐẠO
1 Lê Văn Thành Trưởng ban 0913 445 467 levanthanh@phuyen.gov.vn
2 Nguyễn Hoàng Phúc Phó Trưởng ban 0913 885 258 nguyenhoangphuc@phuyen.gov.vn
3 Đỗ Trần Chương Phó Trưởng ban 0905 290 139 dotranchuong@phuyen.gov.vn
4 Nguyễn Vũ Tố Quyên Phó Trưởng ban 0903 522 442 nguyenvutoquyen@phuyen.gov.vn
B CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH
I VĂN PHÒNG 0257. 3828 250 vp.bqlkkt@phuyen.gov.vn
1 Đỗ Thanh Thái Chánh Văn phòng 0903 531 041 dothanhthai@phuyen.gov.vn
2 Nguyễn Quang Tuyến Phó Chánh Văn phòng 0938 324 216 nguyenquangtuyen@phuyen.gov.vn
3 Nguyễn Thị Mỹ Lệ Kế toán trưởng 0983 087 515 nguyenthimyle@phuyen.gov.vn
4 Ngô Thị Thu Sương Chuyên viên 0935 849 988 ngothithusuong@phuyen.gov.vn
5 Huỳnh Thị Mỹ Lài Văn thư 0905 956 877 huynhthimylai@phuyen.gov.vn
II PHÒNG KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 0257. 3828 720 pkhdt.bqlkkt@phuyen.gov.vn
1 Đỗ Huy Công Phó Trưởng phòng phụ trách 0913 445 848 dohuycong@phuyen.gov.vn
2 Huỳnh Viết Trọng Phó Trưởng phòng 0913 445 787 huynhviettrong@phuyen.gov.vn
3 Lê Kim Trị Chuyên viên 0913 853 738 lekimtri@phuyen.gov.vn
4 Lê Xuân Huy Chuyên viên 0948 443 267 lexuanhuy@phuyen.gov.vn
5 Lê Thị Nhất Uyên Chuyên viên 0905 723 499 lethinhatuyen@phuyen.gov.vn
6 Phan Thị Thanh Hảo Chuyên viên 0942 031 245 phanthithanhhao@phuyen.gov.vn
III PHÒNG QUY HOẠCH - XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG 0257. 3810 987 pqhxdmt.bqlkkt@phuyen.gov.vn
1 Nguyễn Thanh Dũng Trưởng phòng 0982 787 681 nguyenthanhdung@phuyen.gov.vn
2 Trần Thị Thương Phó Trưởng phòng 0911 358 366 tranthithuong@phuyen.gov.vn
3 Huỳnh Tấn Dũng Chuyên viên 0903 590 481 huynhtandung@phuyen.gov.vn
4 Nguyễn Lê Thế Bình Chuyên viên 0946 193 285 nguyenlethebinh@phuyen.gov.vn
5 Đặng Linh Hải Chuyên viên 0905 154 067 danglinhhai@phuyen.gov.vn
6 Trần Thị Thu Hà Chuyên viên 0989 983 678 tranthithuha@phuyen.gov.vn
7 Phạm Thị Ái Trinh Chuyên viên 0936 961 778 phamthiaitrinh@phuyen.gov.vn
8 Nguyễn Văn Bảo Chuyên viên 0972 228 724 nguyenvanbao@phuyen.gov.vn
IV PHÒNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 0257. 3826 154 pqldn.bqlkkt@phuyen.gov.vn
1 Đào Văn Bạ Trưởng phòng 0914 154 587 daovanba@phuyen.gov.vn
2 Lê Ngọc Hưng Phó Trưởng phòng 0988 755 800 lengochung@phuyen.gov.vn
3 Nguyễn Thị Thanh Vân Chuyên viên 0949 592 266 nguyenthithanhvan@phuyen.gov.vn
4 Trần Thị Đăng Thục Chuyên viên 0932 482 773 tranthidangthuc@phuyen.gov.vn
5 Trần Quốc Ánh Chuyên viên 0948 513 439 tranquocanh@phuyen.gov.vn
C CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
I BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KHU KINH TẾ 0257. 3822 676 bqldthtkkt.bqlkkt@phuyen.gov.vn
1 Võ Văn Ngôi Trưởng ban 0989 680 038 vovanngoi@phuyen.gov.vn
2 Vi Hoàng Lam Phó Trưởng ban 0905 265 092 vihoanglam@phuyen.gov.vn
3 Lâm Trần Vũ Diễm Kế toán trưởng 0935 521 577 lamtranvudiem@phuyen.gov.vn
4 Lê Thị Thiệp Văn thư 0988 245 673 lethithiep@phuyen.gov.vn
5 Phạm Đông Phương Nhân viên 0919 409 343 phamdongphuong@phuyen.gov.vn
6 Nguyễn Chu Thạc Nhân viên 0975 552 254 nguyenchuthac@phuyen.gov.vn
7 Nguyễn Hồng Quân Nhân viên 0385 100 494 nguyenhongquan@phuyen.gov.vn
8 Trần Thị Diệu Nhân viên 0938 940 291 tranthidieu@phuyen.gov.vn
9 Nguyễn Thành Thông Nhân viên 0868 905 203 nguyenthanhthong@phuyen.gov.vn
10 Nguyễn Văn Thiện Nhân viên 0979 559 703 nguyenvanthien@phuyen.gov.vn
II TRUNG TÂM HỖ TRỢ VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ 0257. 3556 337 tthttvdt.bqlkkt@phuyen.gov.vn
1 Lê Vũ Hoàng Phó Giám đốc phụ trách 0905 791 576 levuhoang@phuyen.gov.vn
2 Lê Thị Nhạn Đà Kế toán trưởng 0977 744 552 lethinhanda@phuyen.gov.vn
3 Võ Tấn Hiếu Nhân viên 0984 386 857 votanhieu@phuyen.gov.vn
4 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nhân viên 0964 805 078 nguyenthithanhhuyen78@phuyen.gov.vn
5 Phạm Ngọc Hội Nhân viên 0935 615 644 phamngochoi@phuyen.gov.vn
6 Lê Công Việt Nhân viên 0986 769 579 lecongviet@phuyen.gov.vn
7 Lê Quang Vận Nhân viên 0935 586 233 lequangvan@phuyen.gov.vn
8 Đoàn Thị Quỳnh Thi Nhân viên 0359 132 841 doanthiquynhthi@phuyen.gov.vn
III TRUNG TÂM DỊCH VỤ CÔNG ÍCH 0257. 3829 642 ttdvci.bqlkkt@phuyen.gov.vn
1 Nguyễn Kiều Trì Giám đốc 0913 472 647 nguyenkieutri@phuyen.gov.vn
* Phòng Hành chính - Kế toán
2 Nguyễn Thị Kim Anh Trưởng phòng 0983 702 539 nguyenthikimanh@phuyen.gov.vn
3 Dương Thị Đông Huyên Phó Trưởng phòng 0913 892 977 duongthidonghuyen@phuyen.gov.vn
4 Lê Như Ý Phó Trưởng phòng 0905 032 142 lenhuy@phuyen.gov.vn
5 Nguyễn Thị Ái Nhi Nhân viên 0825 510 118 nguyenthiainhi@phuyen.gov.vn
6 Ngô Thị Bích Thủy Nhân viên 0978 218 345 ngothibichthuy@phuyen.gov.vn
* Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật
7 Lê Khánh Toàn Phó Trưởng phòng 0949 682 340 lekhanhtoan@phuyen.gov.vn
8 Trương Thị Thu Trang Nhân viên 0913 705 618 truongthithutrang@phuyen.gov.vn
9 Phạm Văn Sóc Nhân viên 0942 296 673 phamvansoc@phuyen.gov.vn
10 Nguyễn T. Phương Trang Nhân viên 0945 219 557 nguyenthiphuongtrang@phuyen.gov.vn

 

Đường dây nóng

Ông Lê Văn Thành - Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3600 979 - 0913 445 467


Ông Nguyễn Hoàng Phúc - Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3501 333 - 0913 885 258


Ông Đỗ Thanh Thái - Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0257. 3828 250 - 0903 531 041

Tổng lượt truy cập: logo development