Thứ tư, 04 01st

Last updateMon, 30 Mar 2020 7am

    vi  english

Ưu đãi đầu tư tại các KCN

Điều 1. Các Khu công nghiệp đã được Ủy ban nhân dân tỉnh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và được áp dụng các biện pháp ưu đãi, hỗ trợ đầu tư gồm:
1. Khu công nghiệp Hòa Hiệp - giai đoạn 1.
2. Khu công nghiệp An Phú.
3. Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu - khu vực 1.
Điều 2. Ưu đãi về đất đã phát triển cơ sở hạ tầng
1. Giá cho thuê lại đất đã phát triển cơ sở hạ tầng:
Được áp dụng ổn định 05 (năm) năm kể từ ngày ban hành Quy định này, gồm:
a) Khu công nghiệp Hòa Hiệp - giai đoạn 1: 0,2 USD/m2/năm.
b) Khu công nghiệp An Phú: 0,35 USD/m2/năm.
c) Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu - khu vực 1: 0,2 USD/m2/năm.
2. Giảm tiền thuê lại đất đã phát triển cơ sở hạ tầng:
a) Khu công nghiệp Hòa Hiệp - giai đoạn 1: được giảm 50% tiền thuê lại đất trong 06 (sáu) năm kể từ ngày nhà đầu tư được giao mặt bằng để xây dựng công trình.
b) Khu công nghiệp An Phú: được giảm 50% tiền thuê lại đất trong 04 (bốn) năm kể từ ngày nhà đầu tư được giao mặt bằng để xây dựng công trình.
c) Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu - khu vực 1: được giảm 50% tiền thuê lại đất trong 06 (sáu) năm kể từ ngày nhà đầu tư được giao mặt bằng để xây dựng công trình.
Điều 3. Ưu đãi về tiền sử dụng cơ sở hạ tầng
1. Mức thu tiền sử dụng cơ sở hạ tầng (chưa có thuế giá trị gia tăng) ổn định trong 03 (ba) năm kể từ ngày Quy định này ban hành:
a) Khu công nghiệp Hòa Hiệp - giai đoạn 1: 0,1 USD/m2/năm.
b) Khu công nghiệp An Phú: 0,15 USD/m2/năm.
c) Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu - khu vực 1: 0,1 USD/m2/năm.
2. Giảm nộp tiền sử dụng cơ sở hạ tầng: Giảm 50% tiền phải nộp về sử dụng cơ sở hạ tầng trong 06 (sáu) năm kể từ ngày nhà đầu tư được giao mặt bằng để xây dựng công trình.
Điều 4. Nhà đầu tư không được hưởng các ưu đãi trong các trường hợp sau
1. Thực hiện không đúng quy mô và không đảm bảo tỷ suất đầu tư theo quy định.
2. Tạm ngừng hay kéo dài tiến độ đầu tư đã cam kết mà không được sự chấp thuận có lý do chính đáng và không thông báo bằng văn bản cho Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên.
3. Trong thời gian dự án dừng đầu tư hoặc dừng hoạt động sản xuất kinh doanh nếu không phải vì thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất khả kháng.
Điều 5. Bổ sung ưu đãi, hỗ trợ đầu tư
Ngoài các biện pháp ưu đãi, hỗ trợ đầu tư được nêu trong Quy định này, nếu xét thấy cần thiết Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên sẽ xem xét từng dự án đầu tư cụ thể, để có những biện pháp ưu đãi, hỗ trợ bổ sung nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án thuận lợi như: đền bù, giải phóng mặt bằng, đào tạo lao động,…
Điều 6. Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm thực hiện việc ưu đãi và hỗ trợ đầu tư cho các doanh nghiệp tại các Khu công nghiệp. Đồng thời hướng dẫn, trợ giúp cho các nhà đầu tư trong quá trình lập thủ tục chuẩn bị đầu tư, thủ tục triển khai đầu tư thực hiện dự án. Kinh phí hành chính phục vụ cho hoạt động này được trích từ kinh phí xúc tiến đầu tư của tỉnh.