Thứ năm, 04 09th

Last updateMon, 30 Mar 2020 7am

    vi  english

Hướng dẫn doanh nghiệp gửi báo cáo

Hướng dẫn doanh nghiệp Khu công nghiệp gửi báo cáo Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên về lĩnh vực Quản lý lao động)

1. Báo cáo khai trình lao động:
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày doanh nghiệp bắt đầu đi vào hoạt động, doanh nghiệp phải thực hiện khai trình việc sử dụng lao động (mẫu số 1).
2. Báo cáo định kỳ về sử dụng Lao động – Tiền lương:  
- Vào ngày 05 của tháng sau, doanh nghiệp phải nộp báo cáo của tháng trước (mẫu số 2).
- Đến thời điểm 1/10 hàng năm doanh nghiệp lập danh sách lao động có mặt tại điểm để báo cáo (mẫu số 3).
3. Đối với doanh nghiệp có người nước ngoài làm việc:
- Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày người sử dụng lao động dự kiến tuyển người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động phải gửi báo cáo giải trình (mẫu số 4).
- Người sử dụng lao động đã được chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài mà có thay đối về nhu cầu thì phải gửi báo cáo giải trình bổ sung trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến tuyển mới, tuyển thêm hoặc thay thế (mẫu số 5).
- Hàng quý (trước ngày 05 tháng đầu tiên của quý tiếp theo), người sử dụng lao động báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài (mẫu số 6).
4. Doanh nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời hạn dưới 90 ngày:
- Chậm nhất là 05 ngày sau ngày người lao động xuất cảnh, doanh nghiệp báo cáo danh sách người lao động đi làm việc nước ngoài (mẫu số 7).
- Báo cáo tình hình người lao động đi làm việc ở nước ngoài sau khi hoàn thành hợp đồng (mẫu số 8).
5. Công tác báo cáo An toàn lao động-Vệ sinh lao động:
Định kỳ gửi báo cáo một năm 2 lần: Báo cáo 6 tháng đầu năm gửi trước ngày 05 tháng 7 hàng năm, báo cáo cả năm gửi trước ngày 10 tháng 01 của năm sau (mẫu số 9).
6. Báo cáo về tai nạn lao động:
- Nếu xảy ra tai nạn lao động nặng hoặc chết người thì người sử dụng lao động phải khai báo tai nạn (mẫu số 10).
- Báo cáo định kỳ về tình hình tai nạn lao động: Báo cáo 6 tháng đầu năm gửitrước ngày 05 tháng 7 hàng năm, báo cáo cả năm gửi trước ngày 10 tháng 01 của năm sau (mẫu số 11).