Thứ ba, 03 31st

Last updateMon, 30 Mar 2020 7am

    vi  english

MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ÁP DỤNG TẠI CÁC KCN PHÚ YÊN TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2018

   MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ÁP DỤNG
TẠI CÁC KCN PHÚ YÊN TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2018
(Theo Nghị định 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ)

 

 

Địa bàn áp dụng

Mức lương tối thiểu

KCN HÒA HIỆP

Vùng III

3.090.000 đ

KCN AN PHÚ

Vùng III

3.090.000 đ

KCN ĐÔNG BẮC SÔNG CẦU

Vùng III

3.090.000 đ

MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ÁP DỤNGTẠI CÁC KCN PHÚ YÊN TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2018(Theo Nghị định 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ)
  Địa bàn áp dụng Mức lương tối thiểuKCN HÒA HIỆP Vùng III 3.090.000 đKCN AN PHÚ Vùng III 3.090.000 đKCN ĐÔNG BẮC SÔNG CẦU Vùng III 3.090.000 đ

 

MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ÁP DỤNG TẠI CÁC KCN PHÚ YÊN TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2017

MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ÁP DỤNG
TẠI CÁC KCN PHÚ YÊNTỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2017
(Theo Nghị định 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ)
 

Địa bàn áp dụng

Mức lương tối thiểu

KCN HÒA HIỆP

Vùng III

2.900.000 đ

KCN AN PHÚ

Vùng III

2.900.000 đ

KCN ĐÔNG BẮC SÔNG CẦU

Vùng III

2.900.000 đ

 

MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ÁP DỤNG TẠI CÁC KCN PHÚ YÊN

MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ÁP DỤNG TẠI CÁC KCN PHÚ YÊN

TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2016

(Theo Nghị định 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ)

 

Địa bàn áp dụng

Mức lương tối thiểu

KCN HÒA HIỆP

Vùng III

2.700.000 đ

KCN AN PHÚ

Vùng III

2.700.000 đ

KCN ĐÔNG BẮC SÔNG CẦU

Vùng III

2.700.000 đ