Thứ ba, 03 31st

Last updateMon, 30 Mar 2020 7am

    vi  english

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ THI ĐUA – KHEN THƯỞNG NĂM 2016

Chuyên mục: Danh sách thi đua Được đăng ngày 26 Tháng tư 2016 Nguyen Quyen
Lượt xem: 936

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ THI ĐUA – KHEN THƯỞNG NĂM 2016

Stt

Đơn vị

Danh hiệu thi đua đăng ký

Hình thức khen thưởng đăng ký

TT

LĐXS

TT

LĐTT

LĐTT

CSTĐ      CS

CSTĐ cấp tỉnh

Bằng khen UBND tỉnh

Giấy khen của Trưởng Ban

   

TT

Cá nhân

TT

Cá nhân

01

XN CB Song mây XK Hòa Hiệp

01

03

573

02

01

01

01

01

02

02

DNTN Hồng Ngọc

01

01

100

02

 

01

 

01

10

03

Cty TNHH SX & TM Hoàng Long Vina

01

01

60

 

01

01

01

 

01

04

Cty TNHH Kính mắt Sài Gòn

01

01

140

02

 

01

 

01

01

05

Công ty CP Vật liệu xây dựng Phú Yên

02

04

100

02

 

01

 

01

01

06

Cty TNHH XD & QC Phương Tuấn

01

01

70

05

 

01

01

01

01

07

NM Thuốc lá Phú Yên

01

03

26

03

 

01

 

01

01

08

Công ty TNHH Tân Bình Phú

01

01

80

01

 

01

 

01

 

09

Công ty CP Điều Phú Yên

01

05

200

20

 

01

03

03

10

10

Công ty CP XD Hiệp Hòa

01

01

121

33

01

01

01

01

01

 

    Tổng cộng

11

21

1470

70

03

10

07

11

28

Danh sách các doanh nghiệp đăng ký thi đua năm 2015

Chuyên mục: Danh sách thi đua Được đăng ngày 23 Tháng mười một 2015 Nguyen Quyen
Lượt xem: 1122
                             DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM 2015

Stt

Đơn vị

Danh hiệu thi đua đăng ký

Hình thức khen thưởng đăng ký

TT

LĐXS

TT

LĐTT

LĐTT

CSTĐ      CS

CSTĐ cấp tỉnh

Bằng khen UBND tỉnh

Giấy khen của Trưởng Ban

   

TT

Cá nhân

TT

Cá nhân

01

XN CB Song mây XK Hòa Hiệp

03

01

505

02

01

01

01

01

02

02

DNTN Hồng Ngọc

 

01

150

02

     

01

10

03

Cty TNHH SX & TM Hoàng Long Vina

01

 

60

 

01

01

01

01

01

04

Cty TNHH Kính mắt Sài Gòn

01

01

120

03

01

01

01

01

01

05

Công ty CP Vật liệu xây dựng Phú Yên

02

03

89

03

     

01

 

06

Cty TNHH XD & QC Phương Tuấn

01

 

40

05

03

 

03

 

05

07

NM Thuốc lá Phú Yên

01

03

26

02

     

02

03

08

Công ty TNHH Tân Bình Phú

01

01

150

01

 

01

 

01

 
 

 Tổng cộng

10

10

1.140

18

06

04

06

07

22