Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng

Căn cứ quyết định số 11 của  UBND Tỉnh Phú Yên về việc ban hành quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn Tỉnh.
Vui lòng xem file đính kèm.
Attachments:
Access this URL (http://bqlkkt.phuyen.gov.vn/file/qd-ubndt_ve_QCTDKT.pdf)Quy chế TĐKT[Quy chế TĐKT]3888 kB