Quy định quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên