Thứ ba, 03 31st

Last updateMon, 30 Mar 2020 7am

    vi  english

Thủ tục cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các KCN

Lượt xem: 1493

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên.

 Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn ngày nhận kết quả;

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ giải thích, hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.

Bước 3: Trả kết quả tại Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên.

Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: Vui lòng xem file đính kèm.

Thủ tục cấp lại GPLĐ cho người nước ngoài làm việc tại các KCN

Lượt xem: 1520

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên.

 Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn ngày nhận kết quả;

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ giải thích, hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.

Bước 3: TrảkếtquảtạiBanquảnlý KhukinhtếPhú Yên. Học tiếng anh, Tiếng Anh http://tienganhthayhieu.com/

Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.

- Cách thức thực hiện: Vui lòng xem file đính kèm

Thủ tục đăng ký kế hoạch đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày

Lượt xem: 1520

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên.

 Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn ngày nhận kết quả;

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ giải thích, hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.

Bước 3: Trả kết quả tại Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên.

- Cách thức thực hiện: Vui lòng xem file đính kèm.

Thủ tục đăng ký nội quy lao động:

Lượt xem: 2824

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên.

 Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn ngày nhận kết quả;

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ giải thích, hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.

Bước 3: TrảkếtquảtạiBanquảnlý KhukinhtếPhú Yên.

Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:

+ Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động (theo mẫu;)

+ Bản nội quy lao động (có xác nhận của công đoàn cơ sở);

+ Quyết định ban hành nội quy lao động (theo mẫu);

+ Trường hợp sửa đổi, bổ sung thì doanh nghiệp có thể ban hành bản nội quy lao động mới để thay thế hoặc ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung (theo mẫu).

b) Số lượng: 03 bộ

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động;

+ Quyết định ban hành nội quy lao động.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994 của Quốc hội - Có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 1995;

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động năm 2002 - Có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2003;

+ Nghị định số 41/CP ngày 06/7/1995 của Chính phủ quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất;

+ Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/4/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/CP ngy 06/7/1995 của Chính phủ quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất;

+ Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/4/2003 về kỷ luật lao động về trách nhiệm vật chất.

Attachments:
Download this file (Dang ky noi quy lao dong.doc)Dang ky noi quy lao dong.doc[ ]55 kB

Thủ tục đăng ký thang lương, bảng lương

Lượt xem: 2661

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên.

 Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn ngày nhận kết quả;

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ giải thích, hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.

Bước 3: Trả kết quả tại Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên.

Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:

+ Văn bản đề nghị đăng ký thang lương, bảng lương;

+ Hệ thống thang lương, bảng lương (có xác nhận của công đoàn cơ sở);

+ Quyết định ban hành thang lương, bảng lương;

+ Bản quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh hoặc nhóm chức danh, công việc trong thang lương lương, bảng lương;

+ Trường hợp sửa đổi, bổ sung hệ thống thang lương, bảng lương thì doanh nghiệp phải đăng ký phần sửa đổi, bổ sung đó.

b) Số lượng: 03 bộ

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994 của Quốc hội - Có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 1995;

+ Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương;

+ Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Thông tư số 18/2008/TT-BLĐTBXH ngày 16/9/2008 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp nhà nước;

+ Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp hoạt động theo luật doanh nghiệp;

+ Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 114/2002/NĐ- CP về tiền lương đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và cơ quan tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam;

+ Thông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH ngày 5/12/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngy 30/5/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngy 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương.

Attachments:
Download this file (Dang ky thang lương bang luong.doc)Dang ky thang lương bang luong.doc[ ]34 kB

Thủ tục đăng ký thỏa ước lao động tập thể

Lượt xem: 1924

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên.

 Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và nội dung hồ sơ (trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên thông báo cho doanh nghiệp biết để bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.

Bước 3: TrườnghợpBanquảnlý Khukinhtếpháthiệntrongthoả ướccó điềukhoảntráiluậtthì hướngdẫncácbênlàmlạihoặctuyênbốvô hiệu.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:

+ Thỏa ước lao động tập thể đã ký kết (theo mẫu);

+ Kết quả lấy ý kiến tập thể được lập thành biên bản, ghi rõ tổng số người được lấy ý kiến, số người tán thành, số người không tán thành, điều khoản không tán thành, biên bản phải có chữ ký của đại diện ban chấp hành công đoàn và có trên 50% người lao động tán thành.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên.

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Thoả ước lao động tập thể.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994 của Quốc hội - Có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 1995;

+ Nghị định số: 196/CP, ngày 31/12/1994 của Chính phủ về "Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về thoả ước lao động tập thể";

+ Nghị định số 93/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thoả ước lao động tập thể.

Chuyên mục phụ