Thứ bảy, 04 04th

Last updateMon, 30 Mar 2020 7am

    vi  english

Thủ tục đăng ký thỏa ước lao động tập thể

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên.

 Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và nội dung hồ sơ (trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên thông báo cho doanh nghiệp biết để bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.

Bước 3: TrườnghợpBanquảnlý Khukinhtếpháthiệntrongthoả ướccó điềukhoảntráiluậtthì hướngdẫncácbênlàmlạihoặctuyênbốvô hiệu.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:

+ Thỏa ước lao động tập thể đã ký kết (theo mẫu);

+ Kết quả lấy ý kiến tập thể được lập thành biên bản, ghi rõ tổng số người được lấy ý kiến, số người tán thành, số người không tán thành, điều khoản không tán thành, biên bản phải có chữ ký của đại diện ban chấp hành công đoàn và có trên 50% người lao động tán thành.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên.

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Thoả ước lao động tập thể.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994 của Quốc hội - Có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 1995;

+ Nghị định số: 196/CP, ngày 31/12/1994 của Chính phủ về "Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về thoả ước lao động tập thể";

+ Nghị định số 93/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thoả ước lao động tập thể.