Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Năm Doanh nghiệp Phú Yên – 2016

Sau gần 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nhất là sau 26 năm tái lập tỉnh, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân tỉnh ta đã tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tranh thủ thời cơ, phát huy lợi thế, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng và tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. Nền kinh tế của tỉnh phát triển ổn định và tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; chất lượng nền kinh tế được cải thiện, bộ mặt nông thôn, miền núi, đô thị có nhiều đổi mới, khởi sắc. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2015 tăng hơn 2 lần so với năm 2010. Đạt được những kết quả nêu trên có sự đóng góp to lớn của các doanh nghiệp đã và đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 2.200 doanh nghiệp hoạt động, cơ cấu ngành nghề sản xuất, kinh doanh đa dạng, phong phú, xây dựng được một số sản phẩm, thương hiệu mạnh trong nước và quốc tế như dược phẩm, đường RE. Năm 2015, đóng góp 49,6% GRDP, tổng vốn đầu tư của các doanh nghiệp hơn 9.770 tỉ đồng, chiếm 49% tổng vốn đầu tư toàn xã hội; nộp ngân sách nhà nước 485 tỉ đồng, chiếm 17% tổng thu ngân sách; giá trị xuất khẩu 96,5 triệu USD; giải quyết việc làm hàng năm cho khoảng 23.520 lao động; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động từ khu vực nông nghiệp, nông thôn sang khu vực công nghiệp, dịch vụ, bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh. Đội ngũ doanh nhân của tỉnh đã từng bước phát triển cả về số lượng và chất lượng; nhiều doanh nhân trưởng thành từ thực tiễn, có trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu lãnh đạo xây dựng và phát triển doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng.

HTV

Tuy nhiên, so với tiềm năng, thế mạnh, việc phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thời gian qua còn nhiều hạn chế, chưa có nhiều doanh nghiệp lớn, chưa thu hút được doanh nghiệp có thương hiệu mạnh vào tỉnh. Số lượng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh so với các tỉnh trong khu vực và cả nước còn thấp; quy mô doanh nghiệp còn nhỏ, khả năng cạnh tranh thấp; cơ cấu ngành nghề kinh doanh chưa hợp lý; mẫu mã sản phẩm chưa đa dạng, chưa có nhiều sản phẩm chủ lực đặc trưng của địa phương; chưa có thương hiệu mạnh; hầu hết công nghệ sản xuất ở mức trung bình; năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh còn thấp; hợp tác, liên danh, liên kết trong sản xuất, kinh doanh còn hạn chế, tỉ trọng đóng góp của doanh nghiệp trong tổng thu ngân sách thấp.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những hạn chế, yếu kém trên là do cơ chế còn bất cập. Nhận thức của một số cấp ủy, cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của doanh nghiệp chưa đầy đủ. Thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp chưa thông thoáng, còn rườm rà, thời gian giải quyết nhiều thủ tục hành chính còn kéo dài, chưa được rút ngắn; lề lối, phong cách làm việc, văn hóa tiếp xúc, ứng xử với doanh nghiệp của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức ở một số sở, ngành, đơn vị, địa phương chưa tốt, còn gây phiền hà, sách nhiễu doanh nghiệp. Khả năng tiếp cận với các cơ chế, chính sách, chương trình hỗ trợ của Nhà nước, các nguồn vốn tín dụng còn hạn chế, gây khó khăn cho phát triển doanh nghiệp. Hạ tầng ở nhiều khu, cụm công nghiệp chưa được đầu tư đồng bộ. Sự hợp tác, phối hợp và chia sẻ thông tin trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh giữa các doanh nghiệp chưa chặt chẽ, thiếu chuyên nghiệp. Trình độ quản trị doanh nghiệp còn hạn chế, chậm thích ứng trong môi trường cạnh tranh cao của thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng hiện nay.

Để khắc phục các hạn chế, yếu kém nêu trên, tạo bước đột phá trong phát triển doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI về phát triển các thành phần kinh tế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định chọn năm 2016 là Năm Doanh nghiệp Phú Yên, với mục tiêu: Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, cởi mở, lành mạnh, đảm bảo mọi doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế hoạt động theo cơ chế thị trường, được quyền tự do kinh doanh các lĩnh vực theo quy định của pháp luật; phấn đấu mỗi năm thành lập mới khoảng 500 doanh nghiệp, đến năm 2020, toàn tỉnh có từ 3.500-4.000 doanh nghiệp hoạt động.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, hội, đoàn thể trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

1- Quán triệt nâng cao nhận thức và thống nhất hành động trong mỗi cán bộ, đảng viên và toàn xã hội về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến phát triển doanh nghiệp; về thông tin đối ngoại, thông tin về hội nhập quốc tế, nhất là các hiệp định thương mại mà Việt Nam ký kết.

Chú trọng công tác biểu dương doanh nghiệp, doanh nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tỉnh; phổ biến, nhân rộng kinh nghiệm hay trong quản lý doanh nghiệp, mô hình doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả.

2- Đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên từng lĩnh vực, nhất là thủ tục liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về quy chế hoạt động, quy trình công tác thẩm định, cấp phép đầu tư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thành lập doanh nghiệp…, đảm bảo thời gian giải quyết thủ tục hành chính bằng hoặc ít hơn thời gian quy định của pháp luật hiện hành.

Hướng dẫn, khuyến khích doanh nghiệp sử dụng dịch vụ hành chính công qua mạng điện tử. Công khai, minh bạch các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các thông tin liên quan đến đất đai. Cập nhật kịp thời và công khai quy hoạch xây dựng; phổ biến rộng rãi thủ tục, quy trình cấp phép xây dựng…

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 18/3/2014 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 3/6/2013 về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ. Theo dõi chặt chẽ, kịp thời chấn chỉnh thái độ, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức khi tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp gây nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; đồng thời xử lý trách nhiệm liên đới của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có cán bộ gây nhũng nhiễu, phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp.

3- Thường xuyên rà soát, kịp thời xây dựng, bổ sung, điều chỉnh các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp về: đất đai, tài chính, tín dụng, thông tin, xây dựng thương hiệu, gia nhập thị trường, trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực, tham gia cung ứng các dịch vụ công, dự án đầu tư công… Xây dựng các chính sách ưu đãi đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế phù hợp quy định hiện hành.

Nghiên cứu phân cấp quản lý để nâng cao tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của từng cấp, từng ngành và địa phương trong việc thu hút, kêu gọi, cấp phép triển khai và quản lý các dự án đầu tư.

4- Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến hoạt động doanh nghiệp. Kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các sở, ngành và UBND các cấp. Nghiên cứu kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy một số cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hiệu quả như: thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc UBND tỉnh, trung tâm phát triển quỹ đất, văn phòng đăng ký sử dụng đất…, thành lập một số hội hoặc câu lạc bộ doanh nghiệp, doanh nhân nhằm tăng cường sự kết nối, hỗ trợ, hợp tác phát triển giữa các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; phấn đấu đến năm 2020 có một số doanh nhân, doanh nghiệp thuộc hội, câu lạc bộ có thương hiệu đạt tầm quốc gia, từng bước vươn ra khu vực và quốc tế.

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm nhận các nhiệm vụ liên quan đến xúc tiến thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp.

5- Tạo nhiều kênh tiếp nhận thông tin phản ánh của doanh nghiệp; công khai số điện thoại đường dây nóng; định kỳ hàng tháng, tổ chức đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo các sở, ngành, phòng, ban liên quan và hàng quý giữa lãnh đạo tỉnh, huyện với lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư, để tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển. Xây dựng chuyên trang, chuyên mục về hoạt động của doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng.

6- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị này ở địa phương, đơn vị mình, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

7- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng có kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chỉ thị này và các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước liên quan đến phát triển doanh nghiệp; kịp thời đưa tin tuyên truyền về các hoạt động trong Năm Doanh nghiệp 2016. Hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức Đảng tổ chức phổ biến, quán triệt chỉ thị này, đảm bảo mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên đều được học tập, quán triệt chỉ thị.

8- Các ban tham mưu của Tỉnh ủy theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp kiểm tra, giám sát, theo dõi, tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, doanh nghiệp về quy trình, thủ tục, quy định, lề lối làm việc của cơ quan, đơn vị chức năng, của các sở, ngành, địa phương; tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; kiến nghị xử lý hoặc báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý.

9- Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Năm Doanh nghiệp Phú Yên - 2016 cụ thể, thiết thực, hiệu quả, có lộ trình, thời gian thực hiện, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị. Tổ chức lễ phát động triển khai Năm Doanh nghiệp Phú Yên - 2016 trước ngày 29/2/2016. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức sơ kết sau 1 năm thực hiện.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

Huỳnh Tấn Việt