Phối hợp xây dựng, phát triển tổ chức đảng và đoàn thể trong doanh nghiệp

phối hợp
Lãnh đạo 3 đơn vị ký kết kế hoạch phối hợp 
Sáng 16/6, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, LĐLĐ và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức ký kết Kế hoạch phối hợp về công tác xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể gắn với xây dựng doanh nghiệp phát triển trong giai đoạn 2016-2020.
Theo kế hoạch này, từ nay đến năm 2020, 3 đơn vị tập trung phối hợp tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; vận động các chủ doanh nghiệp thành lập tổ chức đảng và đoàn thể chính trị - xã hội khi có đủ điều kiện. Đồng thời đề xuất kiến nghị các cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với người lao động; hỗ trợ và tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp để ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh; kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp trong việc thực hiện chế độ, chính sách, kịp thời phát hiện và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý những vi phạm làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động…
ST. Báo online Phú Yên