Thứ tư, 02 19th

Last updateThu, 06 Feb 2020 3pm

    vi  english

Chức năng nhiệm vụ các phòng - ĐVTT

(Theo Quyết định số 42/QĐ-KKT, ngày 31/5/2016 của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc)
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
I. Văn phòng Ban
Tham mưu, giúp Trưởng ban Quản lý thực hiện các nhiệm vụ:
1. Về tổ chức - cán bộ
- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu ngạch viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập;
- Thực hiện chế độ tiền lương về chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Ban theo quy định của pháp luật;
- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc xây dựng dự thảo văn bản quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban; kịp thời tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung khi có quy định mới, hoặc để phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của cơ quan.
2. Về hành chính – quản trị
- Thực hiện công tác hành chính - quản trị, văn thư - lưu trữ và công tác lễ tân;
- Xây dựng kế hoạch thu chi ngân sách và quản lý sử dụng kinh phí hoạt động hàng năm tiết kiệm hiệu quả, bảo đảm phục vụ được hoạt động thường xuyên của cơ quan theo đúng chính sách chế độ. Thực hiện công tác thẩm tra, quyết toán đối với các đơn vị trực thuộc theo quy định;
- Quản lý và theo dõi việc sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất và tài sản của cơ quan; bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật, phương tiện làm việc, để phục vụ tốt cho các hoạt động chung của cơ quan;
- Chủ trì xây dựng, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở, quy ước xây dựng cơ quan văn hóa. Đề xuất các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bảo đảm an ninh trật tự và an toàn cơ quan;
- Báo cáo họp giao ban, báo cáo tháng, quý, báo cáo sơ kết, tổng kết công tác của Ban và các báo cáo định kỳ, đột xuất khác về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao. Là đầu mối phối hợp tổ chức, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước của cơ quan.
3. Về cải cách hành chính
- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn nghiệp vụ thực hiện công tác cải cách hành chính theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian lập thủ tục và nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan;
- Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính qua một đầu mối theo cơ chế “một cửa” tiến tới “một cửa liên thông” và duy trì thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong hoạt động cơ quan;
4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban phân công.
II. Phòng Kế hoạch tổng hợp
Tham mưu, giúp Trưởng ban Quản lý thực hiện các nhiệm vụ:
1. Về công tác kế hoạch
- Xây dựng kế hoạch hàng năm, 05 năm và các biện pháp tổ chức thực hiện về phát triển KKT, KCN; phát triển nguồn nhân lực và vốn đầu tư phát triển;
- Quản lý theo dõi tình hình kết quả thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động của các phòng, ban và đơn vị sự nghiệp. Giúp Lãnh đạo Ban kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện trong các lĩnh vực công tác được giao với UBND cấp tỉnh, Bộ Kế hoạch và đầu tư và các Bộ, ngành liên quan;
- Xây dựng các cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư phù hợp theo từng giai đoạn phát triển trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện;
- Xây dựng quy chế phối hợp làm việc với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các cơ quan liên quan khác để thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo cơ chế một cửa, đồng thời giúp Lãnh đạo Ban theo dõi thực hiện;
- Chủ trì phối hợp thẩm định hợp đồng BOT, BTO, BT, PPP theo quy định.
2. Về công tác tổng hợp
- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan;
- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, các lĩnh vực đầu tư, quy hoạch xây dựng, lao động, thương mại, môi trường, đất đai thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao hoặc được phân cấp, ủy quyền và đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Tham gia thanh tra, tổ chức giải quyết khiếu nại tố cáo theo quy định;
- Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phát triển KKT, các KCN theo quy định của pháp luật theo phân công hoặc ủy quyền;
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban phân công.
III. Phòng Quản lý đầu tư
Tham mưu, giúp Trưởng ban Quản lý thực hiện các nhiệm vụ:
1. Về quản lý đầu tư
- Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ đầu tư đối với các dự án không thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý đầu tư vào KKT, các KCN trình cấp có thẩm quyền xem xét;
- Hướng dẫn, tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư / chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư;
- Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu đầu tư, tiến độ góp vốn và triển khai thực hiện dự án đầu tư trong KKT, các KCN đúng theo nội dung trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/ chấp thuận chủ trương đầu tư;
- Hướng dẫn thực hiện và theo dõi công tác ký quỹ cam kết đầu tư vào KKT, các KCN.
2. Về xúc tiến đầu tư
- Xây dựng chương trình, kế hoạch về xúc tiến đầu tư vào KKT các KCN và tổ chức thực hiện theo chương trình kế hoạch đã được phê duyệt;
- Là đầu mối trong việc tiếp xúc, hướng dẫn hỗ trợ nhà đầu tư theo thẩm quyền trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án đầu tư; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc từ lúc lập thủ tục đầu tư đến khi hoàn thành dự án đi vào hoạt động;
- Báo cáo hoạt động xúc tiến đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân tỉnh theo Quy chế quản lý nhà nước về xúc tiến đầu tư;
- Quản lý, cập nhật, duy trì hoạt động Website của Ban Quản lý.
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban phân công.
IV. Phòng Quản lý doanh nghiệp
Tham mưu, giúp Trưởng ban Quản lý thực hiện các nhiệm vụ:
1. Về quản lý lao động
- Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động theo hướng dẫn của Bộ Lao động thương binh và xã hội tại Thông tư số 32/2014/TT-BLĐTBXH ngày 01/12/2014 cụ thể như sau:
+ Tiếp nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệp trong KKT, các KCN về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được, tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;
+ Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc trong KKT, các KCN; xác nhận người lao động nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong KKT, các KCN không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo ủy quyền của Sở Lao động Thương binh và Xã hội;
+ Tổ chức thực hiện đăng ký nội quy lao động, tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; tiếp nhận đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp trong KKT, các KCN theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện;
+ Nhận thông báo về việc cho thôi việc nhiều người lao động, báo cáo về việc cho thuê lại lao động, kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề hàng năm của doanh nghiệp trong KKT, các KCN theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;
+ Tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thực hiện Hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp trong KKT, các KCN, hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian dưới 90 ngày theo ủy quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
+ Tiếp nhận khai trình việc sử dụng lao động, báo cáo tình hình thay đổi về lao động; nhận thông báo về việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm của doanh nghiệp trong KKT, các KCN theo ủy quyền của Sở Lao động Thương binh và Xã hội;
+ Nhận thông báo về địa điểm, địa bàn, thời gian bắt đầu hoạt động và người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động trong KKT, các KCN theo ủy quyền của Sở Lao động Thương binh và Xã hội;
+ Thực hiện các nhiệm vụ quản lý lao động trong KKT, các KCN, bao gồm: bảo đảm an toàn an ninh trật tự, an toàn xã hội trong KKT, các KCN, an toàn lao động, an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh lao động, xây dựng quan hệ lao động, giải quyết tranh chấp lao động, đình công theo quy định pháp luật về lao động hoặc hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền;
+ Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; các cơ sở đào tạo nghề và các doanh nghiệp tổ chức công tác đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho người lao động làm việc trong các doanh nghiệp trong KKT, các KCN;
+ Là đầu mối của Ban Quản lý trong KKT, các KCN; thu thập, nắm tình hình hoạt động để giải quyết kịp thời các kiến nghị của doanh nghiệp tại KKT, các KCN theo thẩm quyền hoặc báo cáo về Ban Quản lý để giải quyết.
2. Về quản lý thương mại
- Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung và gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương mại của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở trong KKT, các KCN theo hướng dẫn của Bộ Công Thương;
- Cấp Giấy phép kinh doanh, bổ sung mục tiêu kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào KKT, các KCN theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Công Thương và ủy quyền của UBND tỉnh;
- Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung các loại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Giấy phép kinh doanh một số mặt hàng thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành cho thương nhân đặt trụ sở và có cơ sở kinh doanh trong KKT, các KCN theo hướng dẫn của Bộ Công Thương;
- Cấp các loại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa sản xuất trong KKT, các KCN theo hướng dẫn, ủy quyền của Bộ Công Thương.
3. Công tác khác
              - Nhận và tổng hợp các báo cáo thống kê, báo cáo tài chính và đánh giá hiệu quả của các doanh nghiệp hoạt động trong KKT, các KCN;
              - Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KKT, các KCN; 
- Làm cầu nối giúp các doanh nghiệp trong KKT, các KCN tiếp cận các chương trình, đề án của Trung ương, của tỉnh về việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp, người lao động; phối hợp xúc tiến việc thành lập tổ chức Đảng, các tổ chức hội, đoàn thể trong các doanh nghiệp trong KKT, các KCN; 
- Tổ chức phong trào thi đua và khen thưởng cho doanh nghiệp trong KKT, các KCN. 
4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Banphân công.
V. Phòng Quản lý tài nguyên và môi trường
Tham mưu, giúp Trưởng ban Quản lý thực hiện các nhiệm vụ:
1. Về quản lý đất đai, bất động sản
- Tiếp nhận đăng ký khung giá cho thuê đất, cho thuê lại đất và phí hạ tầng KKT, các KCN của nhà đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng KKT, các KCN và các chức năng, nhiệm vụ khác về quản lý kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ về đất đai quy định tại Điều 151 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 và Điều 53 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đất đai;
- Lập kế hoạch sử dụng đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện. Thực hiện việc thẩm tra việc sử dụng đất của các dự án đầu tư vào KKT, các KCN;
- Phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan và địa phương theo dõi, đôn đốc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư để triển khai xây dựng đối với các dự án đầu tư trong KKT, các KCN.
2. Về quản lý môi trường
- Tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án trong KKT, các KCN theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với các dự án thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh);
- Tiếp nhận đăng ký và xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho các đối tượng thuộc diện phải đăng ký trong KKT, các KCN theo ủy quyền của cơ quan chuyên môn về môi trường tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện (đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện);
- Tổ chức thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản của các dự án trong KKT, các KCN theo ủy quyền của cơ quan có thẩm quyền;
- Tổ chức kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án đối với các dự án đầu tư trong KKT, các KCN theo pháp luật về bảo vệ môi trường;
- Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung, biện pháp bảo vệ môi trường theo hồ sơ môi trường đã được phê duyệt hoặc xác nhận; 
- Xây dựng quy chế phối hợp bảo vệ môi trường trong KKT, các KCN, giữa Ban Quản lý với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh; 
- Tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến các quy phạm pháp luật về môi trường cho các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trong KKT, các KCN; 
- Thực hiện công tác quan trắc môi trường và báo cáo quan trắc môi trường KKT, các KCN theo quy định;
3. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình quản lý đất đai và môi trường cho UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan.
4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban phân công.
VI. Phòng Quản lý quy hoạch và xây dựng
Tham mưu, giúp Trưởng ban Quản lý thực hiện các nhiệm vụ:
1. Về quản lý quy hoạch
- Lập, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chung xây dựng KKT, quy hoạch các phân, quy hoạch chi tiết các khu chức năng trong KKT, các KCN trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định;
- Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt của KCN, các khu chức năng trong KKT, nhưng không làm thay đổi chức năng sử dụng đất và cơ cấu quy hoạch;
- Phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan và địa phương kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, bảo đảm mọi hoạt động xây dựng trong KKT, các KCN phù hợp với quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
- Cấp Giấy phép quy hoạch cho các dự án xây dựng trong KKT, các KCN thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Về quản lý xây dựng
- Thẩm định thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư nhóm B, C thuộc diện phải thẩm định trong KKT, các KCN;
- Cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy phép xây dựng công trình đối với công trình xây dựng trong KKT, các KCN phải có Giấy phép xây dựng theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Quản lý, theo dõi việc sử dụng vốn ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng, phát triển KKT, các KCN;
- Thực hiện công tác thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn; Thẩm định, trình phê duyệt kết quả đấu thầu, lựa chọn nhà thầu đủ năng lực thiết kế, giám sát, thi công đối với các công trình dự án do Ban làm chủ đầu tư;
3. Về quản lý chất lượng công trình xây dựng
- Hướng dẫn các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trong KKT, các KCN thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng; 
- Kiểm tra định kỳ, đột xuất việc tuân thủ quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các công trình xây dựng trong KKT, các KCN; 
- Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra việc thực hiện bảo trì công trình xây dựng và đánh giá sự an toàn chịu lực và vận hành công trình trong quá trình khai thác, sử dụng; 
- Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra công trình xây dựng trong KKT, các KCN khi được yêu cầu; 
- Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng cấp III, cấp IV sử dụng vốn khác thuộc đối tượng phải được kiểm tra theo quy định tại Khoản 1 Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP xây dựng trong KKT, các KCN; 
  - Tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Xây dựng và Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành định kỳ về tình hình chất lượng công trình xây dựng trong KKT, các KCN theo phân cấp định kỳ hàng năm.
4. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan.
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban phân công.
VII. Ban quản lý đầu tư hạ tầng khu kinh tế Phú Yên
1. Chức năng
Ban Quản lý đầu tư hạ tầng Khu kinh tế Phú Yên có chức năng  giúp Ban Quản lý trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình do Ban Quản lý làm chủ đầu tư;
2. Nhiệm vụ
-  Xây dựng danh mục các dự án đầu tư và kế hoạch vốn đầu tư phát triển hàng năm và năm (05) năm từ nguồn ngân sách nhà nước do Ban Quản lý làm chủ đầu tư;
- Lập dự toán chi phí quản lý dự án để chủ đầu tư và Ban quản lý đầu tư hạ tầng khu kinh tế Phú Yên sử dụng theo quy định;
- Tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật  xây dựng công trình; chuẩn bị các hồ sơ tài liệu có liên quan tham mưu Ban Quản lý trình thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư theo quy định;
- Tổ chức việc lập thiết kế dự toán công trình và trình Ban Quản lý phê duyệt;
- Tham gia công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư;
- Tổ chức việc mời thầu và lựa chọn nhà thầu, theo đúng quy định pháp luật về xây dựng và đấu thầu;
- Tổ chức quản lý thi công xây dựng công trình bao gồm quản lý chất lượng xây dựng, quản lý tiến độ xây dựng, quản lý khối lượng thi công xây dựng công trình, quản lý an toàn lao động trên công trường xây dựng, quản lý môi trường xây dựng theo đúng các quy định pháp luật hiện hành;
- Quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình, tổ chức nghiệm thu và thanh toán vốn đầu tư theo kế hoạch và dự toán được giao; quyết toán kinh phí đầu tư hàng năm;
- Tổ chức bàn giao công trình cho đơn vị quản lý, sử dụng công trình;
- Quản lý, đảm bảo các quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ, viên chức theo các quy định hiện hành;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Quản lý giao;
3. Quyền hạn 
- Được phép ký kết hợp đồng tư vấn xây dựng, hợp đồng thi công xây dựng, hợp đồng tổng thầu xây dựng, hợp đồng bảo hiểm xây dựng và một số hợp đồng khác theo quy định;
- Chủ động tổ chức bộ máy quản lý nhằm đảm bảo thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao;
- Được phép tuyển dụng thuê mướn lao động, lựa chọn hình thức trả lương, trả thưởng và xây dựng các định mức về lao động, vật tư, thời gian làm việc đảm bảo đúng các quy định hiện hành;
- Được giao vốn, tài sản và các nguồn lực khác để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ;
- Được quyền thuê tư vấn quản lý, giám sát một số phần việc mà Ban không có đủ điều kiện, năng lực để thực hiện nhưng phải được sự đồng ý của chủ đầu tư.
VIII. Trung tâm Dịch vụ công ích
1.  Chức năng
Trung tâm Dịch vụ công ích có chức năng tổ chức thực hiện việc khai thác kết cấu hạ tầng KCN và quỹ đất KCN đã phát triển hạ tầng, quản lý vệ sinh môi trường, duy tu bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật, xã hội và các tiện ích công cộng khác, cung ứng dịch vụ trong KKT, các KCN và khu dân cư phục vụ KCN được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách;
2. Nhiệm vụ
- Quản lý, khai thác và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN được Ban Quản lý đầu tư và bàn giao; cho các nhà đầu tư thuê lại đất để thực hiện dự án trong các KCN. Chủ động tổ chức việc kinh doanh hạ tầng kỹ thuật các KCN theo đúng quy định. Quản lý và sử dụng đất đai được thuê đúng mục đích, đúng qui định và hiệu quả;
Tham gia vận động đầu tư vào các KCN được giao quản lý theo đúng quy hoạch được duyệt. Phối hợp với Phòng Quy hoạch & Xây dựng và phòng Tài nguyên & Môi trường tổ chức giao đất cho các doanh nghiệp đầu tư vào các KCN theo chứng nhận đầu tư được BQL KKT cấp (hoặc chứng chỉ quy hoạch).
Tổ chức thực hiện duy tu, bảo dưỡng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật các KCN, khu dân cư, khu đô thị và các khu chức năng khác trong KKT Nam Phú Yên được đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước; thực hiện quản lý vệ sinh, xử lý nước thải tập trung tại các KCN; Thực hiện công tác giám sát môi trường và bảo vệ môi trường tại các KCN và các khu chức năng được giao làm chủ kinh doanh khai thác; quản lý công viên, cây xanh; chiếu sáng đô thị, cấp nước, thoát nước; quản lý chung cư, vận tải công cộng;
- Tổ chức (hoặc liên danh, liên kết) thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ phục vụ các nhà đầu tư trong KKT, các KCN và với các thành phần kinh tế khác.
 - Thu và quản lý, sử dụng đúng quy định tiền cho thuê lại đất đã phát triển hạ tầng, tiền cho thuê sử dụng hạ tầng tại các KCN và các loại phí, lệ phí.
- Báo cáo định kỳ với Ban Quản lý, các sở ngành có liên quan về tình hình duy tu bão dưỡng hạ tầng, bảo vệ môi trường, hoạt đông kinh doanh cung ứng dịch vụ, thu và quản lý tiền cho thuê lại đất đã phát triển hạ tầng, tiền cho thuê sử dụng hạ tầng tại các KCN và các loại phí, lệ phí;
 - Quản lý, đảm bảo các quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ, viên chức và người lao động theo các quy định hiện hành;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Quản lý giao;
3. Quyền hạn 
- Phối hợp với các sở, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Tuy Hòa để tổ chức quản lý khai thác kinh doanh hạ tầng, quỹ đất được giao theo đúng quy định của Luật Đầu tư, Luật đất đai;
- Được nhà nước cho thuê đất KCN và Ban Quản lý bàn giao các công trình hạ tầng được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước để cho các nhà đầu tư thuê lại đất, nhà xưởng và các công trình kết cấu hạ tầng; tổ chức kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật được bàn giao;
- Được giao vốn, tài sản và các nguồn lực khác để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ;
- Chủ động tổ chức bộ máy quản lý nhằm đảm bảo thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao;
- Được huy động vốn của cán bộ, viên chức trong đơn vị; vay vốn của các tổ chức tín dụng, liên doanh, liên kết với các tổ chức cá nhân trong ngoài nước để đầu tư mở rộng, nâng cao chất lượng hoạt động sự nghiệp, tổ chức hoạt động sự nghiệp phù hợp với năng lực và chức năng nhiệm vụ, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh theo quy định của pháp luật;
- Được phép tuyển dụng thuê mướn lao động, lựa chọn hình thức trả lương, trả thưởng và xây dựng các định mức về lao động, vật tư, thời gian làm việc đảm bảo đúng các quy định hiện hành.
IX. Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn đầu tư
1. Chức năng
- Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn đầu tư là cơ quan tham mưu cho Ban Quản lý  tổ chức thực hiện công tác hỗ trợ và tư vấn cho các nhà đầu tư vào KKT, các KCN;
- Giới thiệu cung cấp thông tin về tình hình kinh tế xã hội, các cơ chế chính sách ưu đãi ở địa phương cho các nhà đầu tư tìm hiểu để lập dự án;
2.  Nhiệm vụ
- Hỗ trợ các thủ tục pháp lý, cung cấp thông tin và cung ứng dịch vụ tư vấn đầu tư về lập dự án: bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng, đất đai, môi trường, tuyển dụng lao động …. cho nhà đầu tư vào các KCN, KDC, các Khu chức năng KKT Nam Phú Yên;
- Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án trong KKT, các KCN, các dự án do Ban Quản lý làm chủ đầu tư;
- Quản lý, đảm bảo các quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ, viên chức và người lao động theo các quy định hiện hành;
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng ban Quản lý giao.
3. Quyền hạn
- Được giao vốn, tài sản và các nguồn lực khác để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ;
- Chủ động tổ chức bộ máy quản lý nhằm đảm bảo thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao;
- Được phép tuyển dụng thuê mướn lao động, lựa chọn hình thức trả lương, trả thưởng và xây dựng các định mức về lao động, vật tư, thời gian làm việc đảm bảo đúng các quy định hiện hành;
- Chủ động quản lý và sử dụng các nguồn tài chính, tài sản theo đúng chế độ chính sách và các quy định hiện hành của nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp có thu.