Thứ ba, 08 20th

Last updateThu, 23 May 2019 8am

    vi  english

Ban lãnh đạo

 
 

I. BAN LÃNH ĐẠO

IMG 1755-min
  Trưởng ban
Ông LÊ VĂN THÀNH
       Di động: 0913 445 467
                                                           Email: levanthanhkktpy@gmail.com
 
                scan0022-min                                                scan0016-min
       Phó Trưởng ban                            Phó Trưởng ban                 Phó Trưởng ban       
Ông NGUYỄN HOÀNG PHÚC           Ông ĐỖ TRẦN CHƯƠNG                Ông ĐÀO NINH
       Di động: 0913 885 258                           Di động: 0905 290 139                     Di động: 0903 531 018
Email: kktpy.phuc@gmail.com         Email: chuong1950@yahoo.com      Email: daoninhbtd@yahoo.com

  

II. CÁC BỘ PHẬN CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

1. VĂN PHÒNG
            phone 057 3828 250                      mail-icon vpkktphuyen@gmail.com
- Ông Nguyễn Tăng Thuận                 Chánh Văn phòng                   Di động: 0905 161 113          
- Ông Nguyễn Trung Phượng             Phó Chánh Văn phòng            Di động: 0918 958 418
 
2. PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
phone 057 3501 557                     mail-icon khthkktpy@gmail.com
- Ông Đặng Việt Hùng                      Trưởng  phòng                        Di động: 0984 763 683
- Ông Nguyễn Văn Đông                  Phó Trưởng phòng                  Di động: 0985 001 159
 
 3. PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ
phone 057 38282 720                    mail-icon quanlydautu2016@gmail.com
- Bà Nguyễn Vũ Tố Quyên               Trưởng phòng                         Di động: 0903 522 442
 
4. PHÒNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 
phone 057 3826 154                        mail-icon quanlydoanhnghiepkktpy@gmail.com 
- Ông Đào Văn Bạ                            Trưởng phòng                         Di động: 0914 154 587
- Ông Lê Ngọc Hưng                        Phó Trưởng phòng                  Di động: 0988 755 800
 
 5. PHÒNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
phone 057. 3501 155                  mail-icon tnmtkktphuyen@gmail.com
- Bà Trần Thị Thương                      Trưởng phòng                        Di động: 0124 800 2622
 
 6. PHÒNG QUẢN LÝ QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG 
phone 057. 3810 987                          mail-icon qhxd.kktpy@gmail.com 
- Ông Nguyễn Thanh Dũng               Trưởng phòng                       Di động: 0982 787 681
 
III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 1. BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KHU KINH TẾ
phone 057. 3822 676                   mail-icon bqlhtkkt@gmail.com
- Ông Võ Văn Ngôi                           Trưởng ban                             Di động: 0989 680 038
- Ông Vi Hoàng Lam                        Phó Trưởng ban                     Di động: 0905 265 092 
- Ông Đỗ Huy Công                          Phó Trưởng ban                     Di động: 0913 445 848
 
2. TRUNG TÂM DỊCH VỤ CÔNG ÍCH 
phone 057. 3811 018                          mail-icon ttdvci89@gmail.com 
- Ông Nguyễn Kiều Trì                     Giám đốc                                 Di động: 0913 472 647 
- Ông Nguyễn Quang Tuyến             Phó Giám đốc                         Di động: 0938 324 216
 
3. TRUNG TÂM HỖ TRỢ VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ 
phone 057. 3556 334/ 3556 337 mail-icon trungtamhotrodautu@gmail.com
- Ông Đỗ Thanh Thái                        Giám đốc                                 Di động: 0903 531 041
- Ông Lê Vũ Hoàng                            Phó Giám đốc                         Di động: 0905 151 976