Thứ tư, 02 19th

Last updateThu, 06 Feb 2020 3pm

    vi  english

Ban lãnh đạo

 
 

I. BAN LÃNH ĐẠO

IMG 1755-min
  Trưởng ban
Ông LÊ VĂN THÀNH
       Điện thoại: (0257)3600 979/ 0913 445 467
 
 

scan0022-min 

Phó Trưởng ban

Ông ĐỖ TRẦN CHƯƠNG

Điện thoại: (0257)3600 999/ 0905 290 139

Email: dotranchuong@phuyen.gov.vn

Phó Trưởng ban

Ông NGUYỄN HOÀNG PHÚC

Điện thoại: (0257)3501 333/ 0913 885 258                    

Email: nguyenhoangphuc@phuyen.gov.vn     

 
      

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

 

1. VĂN PHÒNG

 

              (0257)3828 250                   vanphong-bqlkkt@phuyen.gov.vn

 

- Ông Đỗ Thanh Thái              Chánh Văn phòng           Di động: 0903 531 041  

 

- Ông Nguyễn Quang Tuyến    Phó Chánh Văn phòng    Di động: 0938 324 216 

 

2. PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ

 

 (0257)38282 720                    pqldt-bqlkkt@phuyen.gov.vn

 

- Bà Nguyễn Vũ Tố Quyên      Trưởng phòng                 Di động: 0903 522 442

 

- Ông Huỳnh Viết Trọng         Phó Trưởng phòng           Di động: 0913 445 787 

 

3. PHÒNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

 

 (0257)3826 154                   pqldn-bqlkkt@phuyen.gov.vn

 

- Ông Đào Văn Bạ                    Trưởng phòng                  Di động: 0914 154 587

 

- Ông Lê Ngọc Hưng                Phó Trưởng phòng           Di động: 0988 755 800

 

4. PHÒNG QUẢN LÝ QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG

 

 (0257)3810 987                   pqlqhxd-bqlkkt@phuyen.gov.vn

 

- Ông Nguyễn Thanh Dũng      Trưởng phòng                 Di động: 0982 787 681

 

5. PHÒNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

 (0257)3501 155                     pqltnmt-bqlkkt@phuyen.gov.vn

 

- Bà Trần Thị Thương            Trưởng phòng                 Di động: 0911 358 366

 

III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 

1. BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KHU KINH TẾ

 

 (0257)3822 676                     bqldthtkkt-bqlkkt@phuyen.gov.vn

 

- Ông Võ Văn Ngôi                  Trưởng ban                      Di động: 0989 680 038

 

- Ông Vi Hoàng Lam              Phó Trưởng ban               Di động: 0905 265 092

 

- Ông Đỗ Huy Công                 Phó Trưởng ban               Di động: 0913 445 848

 

2. TRUNG TÂM DỊCH VỤ CÔNG ÍCH

 

 (0257)3811 018                    ttdvci-bqlkkt@phuyen.gov.vn

 

- Ông Nguyễn Kiều Trì            Giám đốc                         Di động: 0913 472 647

 

3. TRUNG TÂM HỖ TRỢ VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ

 

 (0257)3556 337                    tthttvdt-bqlkkt@phuyen.gov.vn

 

- Ông Lê Vũ Hoàng                 Phó Giám đốc phụ trách Di động: 0905 151 976