Thứ tư, 04 01st

Last updateMon, 30 Mar 2020 7am

    vi  english

Ban lãnh đạo

Chuyên mục: Cơ cấu tổ chức Được đăng ngày 04 Tháng tám 2016 Nguyen Quyen
Lượt xem: 13517
 
 

I. BAN LÃNH ĐẠO 

TB Thanh 2

TRƯỞNG BAN

Ông LÊ VĂN THÀNH
       Điện thoại: 0913 445 467 
      

Chuong

PHÓ TRƯỞNG BAN

Ông ĐỖ TRẦN CHƯƠNG
 Điện thoại: 0905 290 139

Phuc

PHÓ TRƯỞNG BAN 

Ông NGUYỄN HOÀNG PHÚC
         Điện thoại: 0913 885 258                 

Quyen

PHÓ TRƯỞNG BAN

Bà NGUYỄN VŨ TỐ QUYÊN
Điện thoại: 0903 522 442

 II. PHÒNG CHUYÊN MÔN 

 1. VĂN PHÒNG 
Điện thoại: (0257) 3828 250                 Email: vp.bqlkkt@phuyen.gov.vn
- Ông Đỗ Thanh Thái                           Chánh Văn phòng                           Di động: 0903 531 041  
- Ông Nguyễn Quang Tuyến               Phó Chánh Văn phòng                    Di động: 0938 324 216 
2. PHÒNG KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ
Điện thoại: (0257) 3828 720                 Email: pkhdt.bqlkkt@phuyen.gov.vn
- Ông Đỗ Huy Công                             Phó Trưởng phòng phụ trách          Di động: 0913 445 848
- Ông Huỳnh Viết Trọng                      Phó Trưởng phòng                          Di động: 0913 445 787 
3. PHÒNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
Điện thoại: (0257) 3826 154                 Email: pqldn.bqlkkt@phuyen.gov.vn
- Ông Đào Văn Bạ                               Trưởng phòng                                   Di động: 0914 154 587
- Ông Lê Ngọc Hưng                           Phó Trưởng phòng                           Di động: 0988 755 800
4. PHÒNG QUY HOẠCH, XÂY DỰNG & MÔI TRƯỜNG
Điện thoại: (0257) 3810 987                 Email: pqhxdmt.bqlkkt@phuyen.gov.vn
- Ông Nguyễn Thanh Dũng                Trưởng phòng                                   Di động: 0982 787 681
- Bà Trần Thị Thương                         Phó Trưởng phòng                           Di động: 0911 358 366
 
III. ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
1. BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KHU KINH TẾ
Điện thoại: (0257) 3822 676                  Email: bqldthtkkt.bqlkkt@phuyen.gov.vn
- Ông Võ Văn Ngôi                               Trưởng ban                                       Di động: 0989 680 038
- Ông Vi Hoàng Lam                             Phó Trưởng ban                               Di động: 0905 265 092
2. TRUNG TÂM DỊCH VỤ CÔNG ÍCH
Điện thoại: (0257) 3811 018                  Email: ttdvci.bqlkkt@phuyen.gov.vn
- Ông Nguyễn Kiều Trì                         Giám đốc                                           Di động: 0913 472 647
3. TRUNG TÂM HỖ TRỢ VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ
Điện thoại: (0257) 3556 337                  Email: tthttvdt.bqlkkt@phuyen.gov.vn
- Ông Lê Vũ Hoàng                               Phó Giám đốc phụ trách                   Di động: 0905 151 976
 

Chuyên mục phụ