Cơ cấu tổ chức

I. LÃNH ĐẠO BAN

 

 

 
 

 

II. LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN VÀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

     
CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH ĐIỆN THOẠI EMAIL
1. VĂN PHÒNG    0257. 3828 250  vp.bqlkkt@phuyen.gov.vn
Đỗ Thanh Thái Chánh Văn phòng 0903 531 041 dothanhthai@phuyen.gov.vn
Phan Thị Thanh Hảo Phó Chánh Văn phòng 0942 031 245 phanthithanhhao@phuyen.gov.vn
2. PHÒNG KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ 0257. 3828 720 pkhdt.bqlkkt@phuyen.gov.vn
Đỗ Huy Công Phó Trưởng phòng phụ trách 0913 445 848 dohuycong@phuyen.gov.vn
3. PHÒNG QUY HOẠCH - XÂY DỰNG & MÔI TRƯỜNG 0257. 3810 987 pqhxdmt.bqlkkt@phuyen.gov.vn
Nguyễn Thanh Dũng Trưởng phòng 0982 787 681 nguyenthanhdung@phuyen.gov.vn
4. PHÒNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 0257. 3826 154 pqldn.bqlkkt@phuyen.gov.vn
Đào Văn Bạ Trưởng phòng 0914 154 587 daovanba@phuyen.gov.vn
Lê Ngọc Hưng Phó Trưởng phòng 0988 755 800 lengochung@phuyen.gov.vn
CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP ĐIỆN THOẠI EMAIL
1. BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KHU KINH TẾ 0257. 3822 676 bqldthtkkt.bqlkkt@phuyen.gov.vn
Võ Văn Ngôi Trưởng ban 0989 680 038 vovanngoi@phuyen.gov.vn
Vi Hoàng Lam Phó Trưởng ban 0905 265 092 vihoanglam@phuyen.gov.vn
2. TRUNG TÂM DỊCH VỤ CÔNG ÍCH 0257. 3829 642 ttdvci.bqlkkt@phuyen.gov.vn
Nguyễn Kiều Trì Giám đốc 0913 472 647 nguyenkieutri@phuyen.gov.vn
Lê Vũ Hoàng Phó giám đốc 0905 151 976 levuhoang@phuyen.gov.vn

Thông Báo

Đường dây nóng

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3503 168 - 0913 705 521


Bà Nguyễn Vũ Tố Quyên - Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0903 522 442 - 0916 516 576


Ông Đỗ Thanh Thái - Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0257. 3828 250 - 0903 531 041

Tổng lượt truy cập: logo development