Cơ cấu tổ chức

I. LÃNH ĐẠO BAN

 

 

 
 

 

II. LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN VÀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

     
CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH ĐIỆN THOẠI EMAIL
1. VĂN PHÒNG    0257. 3828 250  vp.bqlkkt@phuyen.gov.vn
Đỗ Thanh Thái Chánh Văn phòng 0903 531 041 dothanhthai@phuyen.gov.vn
Nguyễn Quang Tuyến Phó Chánh Văn phòng 0938 324 216 nguyenquangtuyen@phuyen.gov.vn
2. PHÒNG KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ 0257. 3828 720 pkhdt.bqlkkt@phuyen.gov.vn
Đỗ Huy Công Phó Trưởng phòng phụ trách 0913 445 848 dohuycong@phuyen.gov.vn
Huỳnh Viết Trọng Phó Trưởng phòng 0913 445 787 huynhviettrong@phuyen.gov.vn
3. PHÒNG QUY HOẠCH - XÂY DỰNG & MÔI TRƯỜNG 0257. 3810 987 pqhxdmt.bqlkkt@phuyen.gov.vn
Nguyễn Thanh Dũng Trưởng phòng 0982 787 681 nguyenthanhdung@phuyen.gov.vn
Trần Thị Thương Phó Trưởng phòng 0911 358 366 tranthithuong@phuyen.gov.vn
4. PHÒNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 0257. 3826 154 pqldn.bqlkkt@phuyen.gov.vn
Đào Văn Bạ Trưởng phòng 0914 154 587 daovanba@phuyen.gov.vn
Lê Ngọc Hưng Phó Trưởng phòng 0988 755 800 lengochung@phuyen.gov.vn
       
CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP ĐIỆN THOẠI EMAIL
1. BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KHU KINH TẾ 0257. 3822 676 bqldthtkkt.bqlkkt@phuyen.gov.vn
Võ Văn Ngôi Trưởng ban 0989 680 038 vovanngoi@phuyen.gov.vn
Vi Hoàng Lam Phó Trưởng ban 0905 265 092 vihoanglam@phuyen.gov.vn
2. TRUNG TÂM DỊCH VỤ CÔNG ÍCH 0257. 3829 642 ttdvci.bqlkkt@phuyen.gov.vn
Nguyễn Kiều Trì Giám đốc 0913 472 647 nguyenkieutri@phuyen.gov.vn

Đường dây nóng

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3503 168 - 0913 705 521


Ông Nguyễn Hoàng Phúc - Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3501 333 - 0913 885 258


Ông Đỗ Thanh Thái - Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0257. 3828 250 - 0903 531 041

Tổng lượt truy cập: logo development