Lịch công tác tuần 12 từ ngày 13/3/2023 đến 19/3/2023

10/03/2023
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 13/3/2023
Sáng
07:30 Chào cờ Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban; 
- Toàn thể CC, VC và NLĐ của Ban.
08:00 Họp rà soát các nội dung liên quan dự án KCN Hòa Tâm của Công ty CP Hiệp Hòa Phát và dự án Nhà máy lọc dầu Vũng Rô của Công ty tnhh Dầu khí Vũng Rô Phòng Trưởng Ban - Lãnh đạo Ban;
- Trưởng các phòng và ĐVTT.
       
       
Chiều 14:00

Họp về việc quyết  bồi thường, GPMB 35 trường hợp bị ảnh hưởng đến KDC phục vụ Khu công nghiệp Hòa Hiệp

Hội trường Ban - PTB-Thành;
- PQHXD&MT
14:00 Họp thông qua dự thảo chức năng nhiệm vụ của Ban Phòng Trưởng Ban - Lãnh đạo Ban;
- Trưởng các phòng+ĐVTV.
15:00 Họp thông qua dự thảo báo cáo nội dung còn tồn tại, vướng mắc và đề xuất hướng giải quyết dự án Nhà máy lọc dầu Vũng Rô Phòng Trưởng Ban - Lãnh đạo Ban;
- Trưởng các phòng và ĐVTT.
Thứ Ba
Ngày 14/03/2023
Sáng 08:00 Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án KCN Hòa Hiệp 1 - PTB-Thành;
- Các phòng, đơn vị: KHĐT, QHXDMT; QLDN, TT DVCI.
08:00 Họp nghe báo cáo nội dung liên quan đến việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 31/2007/CT-UBND ngày 12/9/2007 của UBND tỉnh về quản lý đất đai vùng Hòa Tâm, TX Đông Hòa Phòng họp giao ban, Văn phòng UBND tỉnh - PTB-Thành;
- PQHXD&MT.
       
Chiều 15:00 Họp giải quyết khối tài sản trên đất của dự án nhà máy Sản xuất chế biến lâm sản xuất khẩu tại lô C1, C2, C3, C6, C7, C8 - Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu - KV1 Hội trường Ban - PTB-Quyên;
- TTDVCI.
14:00 Kiểm tra thực địa và thẩm tra hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ của Công ty CP Đầu tư Nam Việt Hưng thuộc Khu công nghiệp An Phú Tại thực địa dự án PQHXDMT
14:00 Tham dự Hội nghị chuyên đề về giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 Hội trường UBND tỉnh -TB-Hùng;
- TBQLDA-Ngôi.
       
Thứ Tư
Ngày 15/3/2023
Sáng
08:00 Kiểm tra tình tình triển khai thực hiện dự án (01 ngày) KCN An Phú.  - PTB-Thành;
- Các phòng, đơn vị: KHĐT, QHXDMT; QLDN, TT DVCI.
       
       
Chiều        
       
       
Thứ Năm
Ngày 16/3/2023
Sáng
08:00 Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án KCN Đông Bắc Sông Cầu - PTB- Thành;
- Các phòng, đơn vị: KHĐT, QHXDMT; QLDN, TT DVCI.
08:00 Dự Hội nghị Đánh giá kết quả triển khai thực hiện Quy định số 4881-QĐ/TU, ngày 16/5/2019 và Kế hoạch số 68-KH/TU, ngày 14/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hội trường Thị ủy Đông Hòa TB-Hùng
       
       
       
Chiều        
       
       
Thứ Sáu
Ngày 17/3/2023
Sáng
       
08:00 Tham dự buổi làm việc với Công ty Cổ phần Nhà máy nước Mỹ Lâm về nội dung liên quan đến dự án Đầu tư xây dựng nhà máy nước Mỹ Lâm Phòng họp Giao ban - UBND tỉnh PTB-Thành
09:00 Dự họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh về một số nội dung liên quan công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Phòng họp Giao ban - UBND tỉnh PTB-Thành
       
Chiều 14:00 Họp bàn hướng giải quyết các tồn tại, vướng mắc theo nội dung báo cáo của BQL Khu kinh tế Phú Yên  Phòng họp số 01 - UBND TX Đông Hòa BQLDA
14:00 UBND tỉnh làm việc với Ban quản lý Khu kinh tế để giải quyết một số khó khăn, vướng mắc liên quan các dự án do Ban Quản lý làm chủ đầu tư Hội trường UBND tỉnh - Lãnh đạo Ban;
- Trưởng các phòng: KHĐT, QHXD&MT; Các thành viên BQLDA.
       
 Tối        
Thứ Bảy 
Ngày 18/3/2023
Sáng        
Chiều
 
       
       
Chủ Nhật
Ngày 19/3/2023
Sáng        
       
Chiều         
Tối