Lịch công tác tuần 20 từ ngày 09/5/2022 đến 15/5/2022

09/05/2022
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 09/5/2022
Sáng 07:30 Chào cờ Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban;
- Toàn thể CB, CC, VC và NLĐ của Ban.
08:00 Họp giao ban Phòng Trưởng Ban - Lãnh đạo Ban; 
- Trưởng, phó các phòng và ĐVTT.
       
Chiều 15:00 Hội ý về dự thảo báo cáo kết quả giám sát tình hình chấp hành pháp luật về công tác đầu tư, xây dựng các dự án, công trình, công tác quản lý quy hoạch, sử dụng đất và hiệu quả đầu tư, thu hút đầu tư các dự án trong KCN, KKT giai đoạn 2016-2021 Phòng Trưởng Ban - Lãnh đạo Ban;
- Trưởng, phó các phòng và ĐVTT.
       
Thứ Ba
Ngày 10/5/2022
Sáng 08:00 Họp cho ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả giám sát tình hình chấp hành pháp luật về công tác đầu tư, xây dựng các dự án, công trình, công tác quản lý quy hoạch, sử dụng đất và hiệu quả đầu tư, thu hút đầu tư các dự án trong KCN, KKT giai đoạn 2016-2021 Tại phòng họp Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh - TB-Hùng; 
- PTPKH&ĐT-Công.
08:00 Dự xét duyệt và thẩm định quyết toán năm 2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên Hội trường Ban - PTB-Quyên;
- Văn phòng: CVP, KT;
- Sở Tài Chính.
       
Chiều        
       
       
       
Thứ Tư
Ngày 11/5/2022
Sáng        
       
       
Chiều 14:00 Họp cho ý kiến về dự thảo Báo cáo hình thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đối với các Đồ án quy hoạch trong Khu kinh tế Nam Phú Yên Hội trường Ban - TB-Hùng;
- PKHĐT; PQHXD&MT;
- Các Sở ngành liên quan.
       
       
Thứ Năm
Ngày 12/5/2022
Sáng
08:00 Dự Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 5/2022 thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII Tại Hội trường Tỉnh ủy (tầng 1) TB-Hùng
08:00 Dự Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 5/2022 thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII Hội trường Viễn thông Phú Yên PTB-Quyên
Chiều 14:00 Làm việc với Công ty TNHH OLam Việt Nam  Phòng Trưởng Ban  - Lãnh đạo Ban;
- Trưởng phòng: KH&ĐT, QHXD&MT, QLDN.
       
       
Thứ Sáu
Ngày 13/5/2022
Sáng 08:00 Họp về việc nghiên cứu, đề xuất hướng giải quyết đối với các vấn đề liên quan đến các khu nghĩa trang tập trung và khu xử lý chất thải trong Khu kinh tế Hội trường Ban - TB-Hùng;
- TPQHXD&MT-Dũng
- UBND TX Đông Hoà;
- Các Sở liên quan.
       
Chiều
       
       
       
       
Thứ Bảy
Ngày 14/5/2022
Sáng        
Chiều        
Chủ Nhật
Ngày 15/5/2022
Sáng        
Chiều