Lịch công tác tuần 36 từ ngày 30/8 đến 05/9/2021

26/08/2021
bởi Vũ Viện
Thứ/ Ngày Buổi Nội dung công việc Thời gian/Địa điểm Thành phần tham dự
Thứ Hai
Ngày 30/8/2021
Sáng  Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các doanh nghiệp KCN Đông Bắc Sông Cầu về công tác phòng chống dịch Covid -19 (01 ngày). 08h00'/ Trụ sở của doanh nghiệp KCN Đông Bắc Sông Cầu - PTB-Phúc
- TP QLDN
Chiều      
Thứ Ba
Ngày 31/8/2021
Sáng  Dự họp trực tuyến cuộc họp đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ các kỳ họp HĐND tỉnh. 08h00'/ Phòng Trưởng ban TB-Hùng
Chiều Dự hội ý Lãnh đạo UBND tỉnh. 14h00'/ Phòng họp giao ban Văn phòng UBND tỉnh  TB-Hùng
Lãnh đạo Ban làm việc với Phòng Quy hoạch - Xây dựng và Môi trường. 15h00'/ Hội trường Ban - TB-Hùng
- Các PTB
- Trưởng các phòng, đơn vị: KHĐT, QLDN, TTDVCI, BQLĐTHT; TTHT&TVĐT; CVP; PCVP
- Phòng QHXDMT
Thứ Tư
Ngày 01/8/2021
Sáng  Dự họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh. 08h00'/ Phòng họp giao ban - Văn phòng UBND tỉnh TB-Hùng
Lãnh đạo Ban làm việc với Phòng Kế hoạch và Đầu tư. 09h00'/ Hội trường Ban - TB-Hùng
- Các PTB
- Trưởng các phòng, đơn vị: QHXDMT, QLDN, TTDVCI, BQLĐTHT; TTHT&TVĐT; CVP; PCVP
- Phòng KHĐT
Chiều Dự họp trực tuyến Ban chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên. 14h00'/ Phòng Trưởng ban TB-Hùng
Thứ Năm
Ngày 02/9/2021
Sáng  Nghỉ lễ Quốc khánh    
Chiều    
Thứ Sáu
Ngày 03/9/2021
Sáng  Nghỉ lễ Quốc khánh    
Chiều    
Thứ Bảy
Ngày 04/9/2021
Sáng       
Chiều      
Chủ Nhật
Ngày 05/9/2021
Sáng       
Chiều Dự họp trực tuyến Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid - 19 với các địa phương.  14h00'/ Hội trường UBND tỉnh TB-Hùng