Lịch công tác tuần 49 từ ngày 04/12/2023 đến 10/12/2023

04/12/2023
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 04/12/2023
Sáng
07:30 Chào cờ Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban;
- Toàn thể CC, VC và NLĐ của Ban.
08:00 Dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập quán triệt Hội nghị lần thứ tám BCH TW khóa XIII Hội trường Tỉnh ủy TB-Hùng
08:00 Dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập quán triệt Hội nghị lần thứ tám BCH TW khóa XIII Hội trường Viễn thông Phú Yên PQLDN-Bạ
09:30 Dự họp tổng kết đánh giá bình xét khen thưởng năm 2023 KCN Hòa Hiệp PTB-Quyên, PQLDN
10:00 Tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra của Đoàn Thanh tra thành lập theo Quyết định số 132/QĐ-TTr ngày 24/11/2023 của Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường Phòng họp giao ban, Văn phòng UBND tỉnh PTB-Thành
Chiều 14:00 Dự họp phổ biến và hướng dẫn công tác đánh giá PCTN KS Sài Gòn PTB-Quyên, VPBan
14:00 Tham dự Hội nghị thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Tây Hòa và cập nhật, điều chỉnh quy hoạch một số dự án trên địa bàn Sông Cầu Sở Tài nguyên và Môi trường PTB-Thành
       
Thứ Ba
Ngày 05/12/2023
Sáng 08:00 Họp xét đánh giá Trưởng phòng, CC, VC và họp hội đồng xét thi đua khen thưởng Phòng Trưởng Ban Lãnh đạo Ban; Trưởng các phòng, ĐVTT và Trưởng các đoàn thể
       
       
       
Chiều        
       
       
       
Thứ Tư
Ngày 06/12/2023
Sáng
08:00 Dự Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (3,5 ngày) Hội trường Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh TB-Hùng
09:00 Dự họp tổng kết đánh giá bình xét khen thưởng năm 2023 KCN ĐB Sông Cầu PTB-Quyên
       
Chiều        
       
       
Thứ Năm
Ngày 07/12/2023
Sáng
       
       
       
       
Chiều 14:30 Họp góp ý phương án mặt bằng quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/20.000 KCN Hòa Tâm Phòng Trưởng Ban

PTB-Thành; PQHXDMT, PKHĐT

       
       
Thứ Sáu
Ngày 08/12/2023
Sáng
08:00 Dự Hội nghị trực tuyến triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập Hội trường UBND tỉnh PTB-Quyên, VP Ban
09:00 Họp Hội đồng xét khen thưởng doanh nghiệp Hội trường Ban Hội đông khen thưởng
       
       
Chiều 14:00 Họp Xử lý phụ lục Hợp đồng điều chỉnh giá cho thuê lại đất KCN Hội trường Ban PTB-Thành, TTDVCI, PQHDXMT, PKHĐT
       
       
 Tối        
Thứ Bảy 
Ngày 09/12/2023
Sáng        
Chiều
 
       
       
Chủ Nhật
Ngày 10/12/2023
Sáng        
       
Chiều         
Tối