Lịch công tác tuần 49 từ ngày 29/11/2021 đến 05/12/2021

24/11/2021
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 29/11/2021
Sáng        
Chiều 14:00 Họp nhận xét đánh giá, xếp loại cấp trưởng các phòng, ĐVTT Phòng trưởng Ban
- LĐ Ban;
- Trưởng, phó các phòng, ĐVTT;
- Đảng ủy viên.
Thứ Ba
Ngày 30/11/2021
Sáng        
       
Chiều        
       
14:00 Tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân các Đ/c Lãnh đạo Ban Hội trường Ban
- LĐ Ban;
- Đảng ủy viên;
- Trưởng các Phòng, ĐVTT;
- Trưởng các Đoàn thể.
14:00 Dự Phiên họp trực tuyến của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số    Phòng họp giao ban UBND tỉnh PCVP-Tuyến
Thứ Tư
Ngày 01/12/2021
Sáng 8:00 Dự Hội nghị tổng kết Đề án đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT, HTX giai đoạn 2017 -2020 và triển khai  Đề án đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT, HTX giai đoạn 2021-2025   Hội trường liên minh HTX tỉnh    PTB-Phúc
8:00 Họp Hội đồng xét thi đua khen thưởng cơ quan; Xét thưởng doanh nghiệp  Phòng trưởng Ban Thành viên Hội đồng
Chiều        
       
Thứ Năm
Ngày 02/12/2021
Sáng        
       
       
       
Chiều 14:00 Họp thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh  Hội trường đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh Chờ xin ý kiến
       
Thứ Sáu
Ngày 03/12/2021
Sáng 8:30 Dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021 - Khối thi đua Khu công nghiệp Hòa Hiệp   Trung tâm điều hành KCN Hòa Hiệp
- PTB-Phúc;
- PQLDN.
8:00 Tiếp tục làm việc với Thanh tra Chính phủ làm việc theo nội dung đề cương; Thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan Hội trường Ban - LĐ Ban;
- Trưởng các phòng, ĐVTT;
- Đoàn thanh tra tổ 2.
Chiều 14:00 Dự Hội nghị tập huấn trực tuyến thực hiện báo cáo điện tử trên Hệ thống  thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ Phòng họp VP.UBND tỉnh - PTB-Quyên;
- PCVP-Tuyến.
Thứ Bảy
Ngày 04/12/2021
Sáng        
Chiều        
Chủ Nhật
Ngày 05/12/2021
Sáng        
Chiều