Lịch công tác tuần 52 từ ngày 20/12/2021 đến 26/12/2021

16/12/2021
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 20/12/2021
Sáng 8:00 Họp giao ban  Phòng trưởng Ban - LĐ Ban;
- Trưởng, Phó các Phòng, Ban, TT.
Chiều        
Thứ Ba
Ngày 21/12/2021
Sáng 8:00 Họp nghe Đơn vị tư vấn báo cáo (lần 1) về Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện ven biển tỉnh Phú Yên đến năm 2030  Hội trường Sở Xây dựng
- TB-Hùng;
- PQHXDMT.
       
Chiều        
14:00 Dự Hội thảo góp ý nhiệm vụ “Xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh Phú Yên định kỳ hàng năm” Trực tuyến hoặcTrực tiếp tại Sở TN&MT - PTB-Phúc;
- PQHXDMT.
13:30 Họp về Diễn đàn xúc tiến đầu tư và định hướng phát triển KCN, KKT trong thời gian tới   Phòng họp trực tuyến số 2, VP UBND tỉnh - TB-Hùng;
- Phòng KHĐT;
- Phòng QHXDMT.
       
Thứ Tư
Ngày 22/12/2021
Sáng 8:00 Tiếp tục làm việc với Thanh tra Chính phủ về một số dự án đầu tư   Hội trường Ban - LĐ Ban;
- Trưởng các Phòng, ĐVTT;
-  Đoàn Thanh tra tổ 2.
8:00 Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Luật phòng, chống ma túy; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và vệ sinh, an toàn thực phẩm   Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh    PTB-Phúc
Chiều        
       
Thứ Năm
Ngày 23/12/2021
Sáng 8:00 Hội nghị tổng kết Đề án đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT, HTX giai đoạn 2017 - 2020 và triển khai Đề án, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT, HTX giai đoạn 2021-2025    Hội trường Liên minh HTX tỉnh PTB-PHúc
       
       
       
Chiều 13:45 Tham gia kiểm tra thực địa và họp về nội dung liên quan đến việc thuê đất tại Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu   Tập trung tại Trụ sở UBND tỉnh   - TB-Hùng;
- PKHĐT;
- PQHXDMT.
       
Thứ Sáu
Ngày 24/12/2021
Sáng 8:00 Dự Hội ý Lãnh đạo UBND tỉnh (01 ngày) Phòng họp giao ban Văn phòng UBND tỉnh TB-Hùng
8:00 Kiểm tra tình hình hoạt động và công tác bảo vệ môi trường các doanh nghiệp trong các KCN ( cả ngày) Tại văn phòng Công ty - PTB-Phúc;
- PQHXDMT;
- PKHĐT;
- PQLDN;
- TTDVCI.
Chiều 14:00 Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 Hội trường Đảng ủy Khối  Chủ tịch HCC-Dũng
14:00 Họp về việc thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá cây trồng dự án khu công viên Trung tâm thuộc khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa Trung tâm PTQĐ Tp. Tuy Hòa BQLĐTHT
Thứ Bảy
Ngày 25/12/2021
Sáng        
Chiều        
Chủ Nhật
Ngày 26/12/2021
Sáng        
Chiều