Thông báo

Về việc phê duyệt giá cho thuê tài sản là công trình kết cấu hạ tầng được đầu tư từ ngân sách Nhà nước tại Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1, Khu công nghiệp An Phú và Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu - Khu vực 1.

File đính kèm:
1032/QĐ-UBND

Ngày 15/8/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1054/QĐ-UBND ngày về việc phê duyệt danh mục dự án phát triển nhà ở xã hội thu hút đầu tư trên địa bàn...

Ngày 18/8/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 185/KH-UBND về tuyển công chức tỉnh Phú Yên đợt 02 năm 2023 - File Kế hoạch

Ngày 16/8/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cấp phép cho Trung tâm Dịch vụ công ích thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên được thực hiện các hoạt...

UBND tỉnh: Quyết định số 992/QĐ-UBND ngày 03/8/2023 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Đầu tư Hạ tầng Khu...

UBND tỉnh: Quyết định số 991/QĐ-UBND ngày 03/8/2023 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ công ích trực...

Ngày 05/7/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Giấy phép môi trường số 221/GPMT-BTNMT cấp phép cho Trung tâm Dịch vụ công ích, địa chỉ tại số 87-89...

Ngày 28/7/2023, Trung tâm dịch vụ công ích ban hành Thông báo số 198/TB-DVCI về việc tiếp nhận vào làm viên chức năm 2023 Thông báo số 198...

Ngày 28/7/2023 Trung tâm dịch vụ công ích ban hành Kế hoạch số 05/KH-DVCI V/v tiếp nhận vào làm viên chức năm 2023 Kế hoạch số 05

Phiếu kết quả kiểm nghiệm Môi trường các KCN


UBND tỉnh: Quyết định số 35/2023/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 Ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu kinh tế...

Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên: Thông báo số 42/TB-HĐTDCC ngày 11/6/2023 kết quả thi môn nghiệp vụ chuyên ngành và nhận đơn phúc khảo bài thi...

Công văn số 51/DVCI-KHKT ngày 20/5/2023 V/v Đăng ký giá thuê đất, thuê kết cấu hạ tầng và dịch vụ hạ tầng tại 03 KCN Hòa Hiệp 1, An Phú, Đông Bắc Sông Cầu -...

Đường dây nóng

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3503 168 - 0913 705 521


Bà Nguyễn Vũ Tố Quyên - Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0903 522 442 - 0916 516 576


Ông Đỗ Thanh Thái - Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0257. 3828 250 - 0903 531 041

Thông kê truy cập

Tổng lượt truy cập: logo development