Ngày 18/05/2023

BQL Đầu tư Hạ tầng Khu kinh tế ban hành Thông báo số 03/TB-BQL ngày 18/5/2023 Tiếp nhận vào làm viên chức năm 2023

Thông báo số 03/TB-BQL

Tin tức khác Tin tức khác

Đường dây nóng

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3503 168 - 0913 705 521


Bà Nguyễn Vũ Tố Quyên - Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0903 522 442 - 0916 516 576


Ông Đỗ Thanh Thái - Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0257. 3828 250 - 0903 531 041

Thông kê truy cập

Tổng lượt truy cập: logo development