Ngày 18/07/2022

          Thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/ĐUK ngày 07/4/2022 của Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh Phú Yên hướng dẫn đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2022-2025; Kế hoạch số 08-KH/ĐU ngày 19/5/2022 của Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên về việc tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Được sự cho phép của Đảng uỷ Ban Quản lý Khu kinh tế, ngày 14/7/2022 tại Hội trường BQL Khu Kinh tế Phú Yên, Chi bộ Ban Quản lý dự án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - Bí thư Đảng ủy,Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên; cùng toàn thể đảng viên trong chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

          Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ Ban Quản lý dự án thường xuyên quan tâm phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng thông qua các buổi sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt theo chuyên đề, nhằm giáo dục cho đảng viên, viên chức, người lao động trong chi bộ có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, quan điểm, nghị quyết, của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thể lực thù địch.
          Triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của chi bộ, làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
          Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên ghi nhận các kết quả đã đạt được và chỉ ra những tồn tại, hạn chế của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022; đồng thời định hướng cho chi bộ một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2022 - 2025.  

Đ/c Nguyễn Xuân Hùng - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tặng hoa chúc mừng Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, nhiệm kỳ 2022 - 2025

          Đại hội cũng đã bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 02 đồng chí: đồng chí Võ Văn Ngôi - Bí thư, đồng chí Lâm Trần Vũ Diễm - Phó Bí thư. Đồng thời cũng đã thống nhất quyết nghị các chỉ tiêu thực hiện trong nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Trương Minh Hoàng

Tin tức khác Tin tức khác

Đường dây nóng

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3503 168 - 0913 705 521


Bà Nguyễn Vũ Tố Quyên - Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0903 522 442 - 0916 516 576


Ông Đỗ Thanh Thái - Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0257. 3828 250 - 0903 531 041

Thông kê truy cập

Tổng lượt truy cập: logo development