Ngày 02/06/2021
        Xác định tầm quan trọng của công tác CCHC, thời gian qua, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên đã triển khai nhiều chủ trương, giải pháp để lãnh đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ này và đạt được những kết quả tích cực. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị. Cụ thể: Đã rút ngắn 30% thời gian giải quyết đối với các TTHC nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư tìm hiểu, đăng ký và triển khai dự án trong thời gian sớm nhất. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, nhất là việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; đảm bảo tính công khai, minh bạch tất cả các TTHC. Trong công tác quản lý nhà nước đối với KKT và các KCN trên địa bàn tỉnh, đã tăng cường phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, doanh nghiệp trong quá trình đầu tư SXKD. Nỗ lực đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật để làm tiền đề thu hút đầu tư vào KKT và KCN. Tích cực huy động các nguồn lực xã hội, các nguồn vốn đầu tư hợp pháp khác để góp phần đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng KKT, KCN. Trước ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên cũng đã tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý tốt lao động nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia, lao động kỹ thuật làm việc trong các KCN, KKT; tuyên truyền các doanh nghiệp thực hiện tốt các biện pháp chống dịch theo chỉ đạo và hướng dẫn của các cấp, ngành.
 
         Công chức Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên thực hiện công tác giải quyết TTHC
         

         Việc triển khai các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác CCHC trong năm 2020 đã góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi rất nhiều cho nhà đầu tư, doanh nghiệp trong Khu kinh tế Nam Phú Yên và các KCN. Kết quả chỉ số CCHC năm 2020 là 86,27 điểm, xếp thứ 2/17 so với các sở, ban, ngành trong tỉnh (Chỉ số CCHC năm 2019 là 74,14 điểm, xếp thứ 15/17 so với các sở, ban, ngành trong tỉnh).
         Công tác thu hút đầu tư vào KKT và KCN đã có sự chuyển biến tích cực. Trong năm 2020, tại KKT Nam Phú Yên và các KCN đã thu hút được 10 dự án đầu tư với diện tích đất đăng ký 37,39 ha, tổng vốn đầu tư đăng ký 846,64 tỷ đồng. Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC được thực hiện tốt, tổng số hồ sơ tiếp nhận là 161 hồ sơ, tỉ lệ giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt rất cao (gần 99%). Qua khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức về chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công tại Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên, kết quả mức độ hài lòng của người dân, tổ chức về chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công đạt tỷ lệ rất cao (gần 98%).
         Xác định trọng tâm công tác CCHC của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên năm 2021 là tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, nâng cao tỷ lệ hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và qua dịch vụ Bưu chính công ích. Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu và ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ của công chức trong thực thi công vụ. Đồng thời, phát động và nhân rộng các sáng kiến, mô hình, cách làm hay gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo tính công khai, minh bạch tất cả các TTHC mang đến sự hài lòng cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp khi đến giao dịch.  
         Bên cạnh phát huy những kết quả đạt được, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên cũng cần tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư; tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng tại KKT Nam Phú Yên và các KCN nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư vào KKT Nam Phú Yên và các KCN, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra./.

 

Huỳnh Viết Trọng

Tin tức khác Tin tức khác

Đường dây nóng

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3503 168 - 0913 705 521


Ông Nguyễn Hoàng Phúc - Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3501 333 - 0913 885 258


Ông Đỗ Thanh Thái - Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0257. 3828 250 - 0903 531 041

Thông kê truy cập

Tổng lượt truy cập: logo development