Ngày 31/12/2021

          Sáng ngày 31/12/2021, Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên đã tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022”. Dự có đồng chí Nguyễn Xuân Hùng- Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Hoàng Phúc- Phí Bí thư Đảng ủy cùng với các đồng chí Đảng ủy viên, các đồng chí Bí thư chi bộ và 50 đảng viên về tham dự.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Bí thư Đảng ủy Chủ trì Hội nghị                   

          Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo nêu rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và các cấp ủy chi bộ trực thuộc trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị  của cơ quan; trong công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; công tác tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; Công tác phát triển đảng; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật và thi đua khen thưởng; công tác lãnh đạo đoàn thể; công tác ban hành văn bản chỉ đạo phổ biến, quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chương trình hành động của các cấp ủy đảng; công tác đại hội chi bộ trực thuộc.
          Trong năm qua, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp,  ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế của Tỉnh, trong đó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến công tác xúc tiến đầu tư và hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tại các KCN,  KKT. Tuy nhiên, Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên đã cùng với Tập thể Lãnh đạo bám sát các nghị quyết, chương trình hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch nhằm đề ra phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp; các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của đơn vị năm 2021 cơ bản đạt được một số nội dung đáng khích lệ.
          Về công tác xây dựng đảng: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng; xây dựng kế hoạch chỉ đạo các chi bộ hướng dẫn cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa, lập bản cam kết rèn luyện phấn đấu năm 2022; chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác phát triển đảng được chú trọng về chất lượng; công tác kiểm tra, giám sát, lãnh đạo các đoàn thể quần chúng được quan tâm đúng mức, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 
          Phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng ủy trong việc cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết, chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị quyết Đảng bộ Khối lần thứ VIII thành chương trình, kế hoạch thực hiện sát hợp, thiết thực, hiệu quả, đảm bảo đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và ý thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong tổ chức quán triệt, học tập và thực hiện nghị quyết. Thực hiện đúng theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ đề ra. Kịp thời sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề của Trung ương, của Tỉnh ủy, của ĐUK; biểu dương khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác xây dựng đảng và các phong trào thi đua.
          Cũng tại Hội nghị Đảng bộ cũng đã biểu dương khen thưởng cho 01 TCCSĐ trực thuộc là Chi bộ Khối Văn phòng và 04 đảng viên thuộc 03 Chi bộ trực thuộc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Bí thư Đảng ủy Trao giấy khen cho các đảng viên có thành tích xuất sắc trong năm 2021.

          Phát biểu tổng kết Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Bí thư Đảng ủy đã gửi lời cảm ơn đến các đồng chí trong BCH Đảng bộ, các đồng chí cấp ủy chi bộ trực thuộc đã hết sức tập trung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong năm 2021. Trong năm 2022, Đảng bộ Ban quản lý Khu kinh tế quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp sau:
          Quán triệt đầy đủ các văn bản của Đảng ủy cấp trên đến toàn thể đảng viên và CBCCVC. Đặc biệt là kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chính đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện ‘’tự diễn biến’’, ‘’tự chuyển hóa’’trong nội bộ. Lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể CBCCVC cơ quan có kế hoạch thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
          Quan tâm tạo điều kiện và thường xuyên theo dõi hoạt động của các đoàn thể nhằm phát huy tốt vai trò của các đoàn thể để mang lại hiệu quả thiết thực.
          Triển khai công tác kết nạp đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 04-HD/ĐUK của Đảng ủy Khối về khung tiêu chí đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt chi bộ. Duy trì sinh hoạt định kỳ hàng tháng của đảng ủy. 
          Sắp xếp lại các chi bộ trực thuộc, củng cố kiện toàn cấp ủy các chi bộ. Chỉ đạo các chi bộ tổ chức thành công Đại hội giữa nhiệm kỳ.
Phân công lại các đồng chí đảng ủy viên, lãnh đạo Ban tham gia sinh hoạt tại các chi bộ để đảm bảo tính lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy.
          Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. Quán triệt phong trào thực hành tiết kiệm trong toàn đảng bộ.
         Tham mưu Lãnh đạo Tỉnh thực hiện thắng lợi Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 10/CTr-UBND ngày 18/8/2021 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế biển gắn với đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là Khu kinh tế Nam Phú Yên. 

Đỗ Thanh Thái

Thông báo

Đường dây nóng

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3503 168 - 0913 705 521


Bà Nguyễn Vũ Tố Quyên - Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0903 522 442 - 0916 516 576


Ông Đỗ Thanh Thái - Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0257. 3828 250 - 0903 531 041

Thông kê truy cập

Tổng lượt truy cập: logo development