Ngày 29/12/2022

          Sáng ngày 29/12/2022, Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên đã tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023”. Dự có đồng chí Nguyễn Văn Hùng- UV BTV, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối, đồng chí Nguyễn Vũ Tố Quyên- Phó Bí thư Đảng ủy cùng các đồng chí Đảng ủy viên, các đồng chí Bí thư chi bộ và 48 đảng viên về tham dự.

Đồng chí Nguyễn Vũ Tố Quyên, Phó Bí thư Đảng ủy chủ trì Hội nghị          

          Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo nêu rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và các cấp ủy chi bộ trực thuộc trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị  của cơ quan; trong công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; công tác tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; Công tác phát triển đảng; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật và thi đua khen thưởng; công tác lãnh đạo đoàn thể; công tác ban hành văn bản chỉ đạo phổ biến, quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chương trình hành động của các cấp ủy đảng.
          Trong năm qua, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid 19 tiếp tục diễn biến phức tạp,  ảnh hưởng đến nền kinh tế của Tỉnh, trong đó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến công tác xúc tiến đầu tư và hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tại các KCN,  KKT. Tuy nhiên, Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên đã cùng với Tập thể Lãnh đạo bám sát các nghị quyết, chương trình hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch nhằm đề ra phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp; các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của đơn vị năm 2022 đạt được một số nội dung đáng khích lệ.
Về công tác xây dựng đảng: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng; xây dựng kế hoạch chỉ đạo các chi bộ hướng dẫn cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2022 “Xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, lập bản cam kết rèn luyện phấn đấu năm 2022; chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác phát triển đảng được chú trọng về chất lượng; công tác kiểm tra, giám sát, lãnh đạo các đoàn thể quần chúng được quan tâm đúng mức, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 
          Phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng ủy trong việc cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các nghị quyết, chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị quyết Đảng bộ Khối lần thứ VIII, thành chương trình, kế hoạch thực hiện sát hợp, thiết thực, hiệu quả, đảm bảo đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và ý thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong tổ chức quán triệt, học tập và thực hiện nghị quyết. Thực hiện đúng theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ đề ra. Kịp thời sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề của Trung ương, của Tỉnh ủy, của ĐUK; biểu dương khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác xây dựng đảng và các phong trào thi đua.
          Cũng tại Hội nghị Đảng bộ cũng đã biểu dương khen thưởng cho 01 TCCSĐ trực thuộc là Chi bộ Khối Văn phòng và 03 đảng viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022.

         Đ/c Nguyễn Vũ Tố Quyên, Phó Bí thư Đảng ủy Trao giấy khen cho các đảng viên có thành tích xuất sắc năm 2022         

          Phát biểu tổng kết Hội nghị, đồng chí Nguyễn Vũ Tố Quyên, Phó Bí thư Đảng ủy đã gửi lời cảm ơn đến đồng chí Nguyễn Văn Hùng – UV BTV Đảng ủy Khối đã có những chỉ đạo, định hướng sát đáng và giúp đỡ Đảng bộ trong công tác xây dựng Đảng bộ năm 2022 và các đồng chí trong BCH Đảng bộ, các đồng chí cấp ủy chi bộ trực thuộc đã hết sức tập trung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong năm 2022. Trong năm 2023, Đảng bộ Ban quản lý Khu kinh tế quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp sau:
          + Quán triệt, thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên đến toàn thể đảng viên và CBCCVC. Đặc biệt là tiếp tục tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của BCH TW Đảng khóa XII, các Kết luận, quy định  Hội nghị lần thứ tư của BCH TW Đảng khóa XIII về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện chuyên đề năm 2023 “Xây dựng văn hóa, con người Phú Yên phát triển toàn diện” theo Kế hoạch số 122-KH/TU ngày 16/12/2022 của Tỉnh ủy và triển khai các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “ Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể CBCCVC cơ quan có kế hoạch thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
         + Quan tâm tạo điều kiện và thường xuyên theo dõi hoạt động của các đoàn thể nhằm phát huy tốt vai trò của các đoàn thể để mang lại hiệu quả thiết thực.
        + Tiếp tục triển khai công tác kết nạp đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 04-HD/ĐUK của Đảng ủy Khối về khung tiêu chí đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt chi bộ. Duy trì sinh hoạt định kỳ hàng tháng của đảng ủy. 
          + Sắp xếp lại các chi bộ trực thuộc, củng cố kiện toàn cấp ủy các chi bộ. Chỉ đạo BCH Công đoàn cơ sở tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028.
          + Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. Quán triệt phong trào thực hành tiết kiệm trong toàn đảng bộ.
          + Tham mưu Lãnh đạo Tỉnh thực hiện thắng lợi các Nghị quyết, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, nhất là thực hiện Chương trình hành động số 10/CTr-TU ngày 18/8/2021 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh về phát triển kinh tế biển gắn với đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là Khu kinh tế Nam Phú Yên. 

Đỗ Thanh Thái

Tin tức khác Tin tức khác

Đường dây nóng

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3503 168 - 0913 705 521


Bà Nguyễn Vũ Tố Quyên - Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0903 522 442 - 0916 516 576


Ông Đỗ Thanh Thái - Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0257. 3828 250 - 0903 531 041

Thông kê truy cập

Tổng lượt truy cập: logo development