Ngày 10/11/2021

          Ngày 17/11/2020, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV thông qua Luật Bảo vệ môi trường 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022 (riêng khoản 3 Điều 29 đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2021). Trong đó, có những điểm mới như sau:

Toàn cảnh phiên họp Quốc hội chiều ngày 17/11/2020 khi thông qua Luật bảo vệ môi trường 2020.
Nguồn: Báo Tài nguyên và Môi trường         

          Thứ nhất, bổ sung quy định về thẩm quyền quản lý nhà nước trong bảo vệ môi trường căn cứ trên nguyên tắc quản lý thống nhất, chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện một việc; phân cấp triệt để cho địa phương.
          Luật Bảo vệ môi trường 2020 đã phân cấp mạnh mẽ cho địa phương thông qua việc giao cho UBND cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các Bộ có liên quan thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư của các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành. Quy định này sẽ đảm bảo việc quản lý thống nhất tại địa phương, thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát, cấp phép sau này. 
          Thứ hai, ban hành tiêu chí môi trường để phân loại dự án đầu tư.
Để phân loại dự án đầu tư theo tiêu chí về môi trường, Luật Bảo vệ môi trường 2020 đã bổ sung một mục riêng gồm Điều 28 và Điều 29, theo đó dự án đầu tư được phân thành 04 nhóm để thực hiện các thủ tục pháp lý về bảo vệ môi trường theo quy định. 
          Thứ ba, về giấy phép môi trường.
          Giấy phép môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, sẽ thay thế cho Giấy xác nhận hoàn thành bảo vệ môi trường, giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường, giấy phép xử lý chất thải nguy hại, giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi, giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu. Điều này sẽ đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả trong quá trình quản lý công tác bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý, doanh nghiệp.

Trần Thị Thu Hà

Thông báo

Đường dây nóng

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3503 168 - 0913 705 521


Bà Nguyễn Vũ Tố Quyên - Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0903 522 442 - 0916 516 576


Ông Đỗ Thanh Thái - Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0257. 3828 250 - 0903 531 041

Thông kê truy cập

Tổng lượt truy cập: logo development