STT Tên dự thảo góp ý File Hạn góp ý Số lượt góp ý
1 Lấy ý kiến góp ý, phản biện xã hội và đăng tải dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với Khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh 21/7/2023  
2 Lấy ý kiến góp ý và thực hiện phản biện xã hội đối với dự thảo “Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên" 28/02/2023  
3
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên.
  05/12/2021 2 góp ý
4
Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 2159/2008/QĐ-UBND ngày 24/12/2008 của UBND tỉnh ban hành quy định một số ưu đãi và hỗ trợ đầu tư  áp dụng tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
  12/12/2021 2 góp ý