Cơ cấu tổ chức

I. LÃNH ĐẠO BAN

TRƯỞNG BAN

Ông NGUYỄN XUÂN HÙNG

Điện thoại: 0257. 3503 168 – Di động: 0913 705 521

PHÓ TRƯỞNG BAN

Bà NGUYỄN VŨ TỐ QUYÊN

Điện thoại: (0257) 3600 979 – Di động: 0903 522 442

PHÓ TRƯỞNG BAN

Ông PHAN NGỌC THÀNH

Điện thoại: (0257) 3600 999 – Di động: 0918 064 640

II. LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN VÀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH ĐIỆN THOẠI EMAIL
1. VĂN PHÒNG 0257. 3828 250 vp.bqlkkt@phuyen.gov.vn
Đỗ Thanh Thái Chánh Văn phòng 0903 531 041 dothanhthai@phuyen.gov.vn
Phan Thị Thanh Hảo Phó Chánh Văn phòng 0942 031 245 phanthithanhhao@phuyen.gov.vn
2. PHÒNG KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ 0257. 3828 720 pkhdt.bqlkkt@phuyen.gov.vn
Đỗ Huy Công Trưởng phòng 0913 445 848 dohuycong@phuyen.gov.vn
Nguyễn Quang Tuyến Phó Trưởng phòng 0938 324 216 nguyenquangtuyen@phuyen.gov.vn
3. PHÒNG QUY HOẠCH - XÂY DỰNG & MÔI TRƯỜNG 0257. 3810 987 pqhxdmt.bqlkkt@phuyen.gov.vn
Nguyễn Thanh Dũng Trưởng phòng 0982 787 681 nguyenthanhdung@phuyen.gov.vn
4. PHÒNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 0257. 3826 154 pqldn.bqlkkt@phuyen.gov.vn
Đào Văn Bạ Trưởng phòng 0914 154 587 daovanba@phuyen.gov.vn
Lê Ngọc Hưng Phó Trưởng phòng 0988 755 800 lengochung@phuyen.gov.vn
CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP ĐIỆN THOẠI EMAIL
1. BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KHU KINH TẾ 0257. 3822 676 bqldthtkkt.bqlkkt@phuyen.gov.vn
Võ Văn Ngôi Giám đốc 0989 680 038 vovanngoi@phuyen.gov.vn
Vi Hoàng Lam Phó Giám đốc 0905 265 092 vihoanglam@phuyen.gov.vn
2. TRUNG TÂM DỊCH VỤ CÔNG ÍCH 0257. 3829 642 ttdvci.bqlkkt@phuyen.gov.vn
Nguyễn Kiều Trì Giám đốc 0913 472 647 nguyenkieutri@phuyen.gov.vn
Lê Vũ Hoàng Phó giám đốc 0905 151 976 levuhoang@phuyen.gov.vn