Danh bạ điện thoại

Stt Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
A LÃNH ĐẠO BAN
1 Nguyễn Xuân Hùng Trưởng ban
(0257) 3503 168
0913 705 521
nguyenxuanhung@phuyen.gov.vn
2 Nguyễn Hoàng Phúc Phó Trưởng ban
(0257) 3501 333
0913 885 258
nguyenhoangphuc@phuyen.gov.vn
3 Nguyễn Vũ Tố Quyên Phó Trưởng ban
(0257) 3600 979
0903 522 442
nguyenvutoquyen@phuyen.gov.vn
B CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH
* Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên
 ĐC: 206A Trần Hưng Đạo, P4, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Bà Ngô Thị Thu Sương  
ĐT: 0257. 3812 120 - 0935 849 988
Email: ngothithusuong@phuyen.gov.vn
I VĂN PHÒNG (0257) 3828 250 vp.bqlkkt@phuyen.gov.vn
1 Đỗ Thanh Thái Chánh Văn phòng 0903 531 041 dothanhthai@phuyen.gov.vn
2 Nguyễn Quang Tuyến Phó Chánh Văn phòng 0938 324 216 nguyenquangtuyen@phuyen.gov.vn
3 Nguyễn Ngọc Kiểm Phụ trách Kế toán 0916 565 562 nguyenngockiem@phuyen.gov.vn
4 Ngô Thị Thu Sương Chuyên viên 0935 849 988 ngothithusuong@phuyen.gov.vn
5 Huỳnh Thị Mỹ Lài Văn thư 0905 956 877 huynhthimylai@phuyen.gov.vn
II PHÒNG KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (0257) 3828 720 pkhdt.bqlkkt@phuyen.gov.vn
1 Đỗ Huy Công Phó Trưởng phòng phụ trách 0913 445 848 dohuycong@phuyen.gov.vn
2 Huỳnh Viết Trọng Phó Trưởng phòng 0913 445 787 huynhviettrong@phuyen.gov.vn
3 Lê Kim Trị Chuyên viên 0913 853 738 lekimtri@phuyen.gov.vn
4 Lê Xuân Huy Chuyên viên 0948 443 267 lexuanhuy@phuyen.gov.vn
5 Lê Thị Nhất Uyên Chuyên viên 0905 723 499 lethinhatuyen@phuyen.gov.vn
6 Phan Thị Thanh Hảo Chuyên viên 0942 031 245 phanthithanhhao@phuyen.gov.vn
III PHÒNG QUY HOẠCH - XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG (0257) 3810 987 pqhxdmt.bqlkkt@phuyen.gov.vn
1 Nguyễn Thanh Dũng Trưởng phòng 0982 787 681 nguyenthanhdung@phuyen.gov.vn
2 Trần Thị Thương Phó Trưởng phòng 0911 358 366 tranthithuong@phuyen.gov.vn
3 Huỳnh Tấn Dũng Chuyên viên 0903 590 481 huynhtandung@phuyen.gov.vn
4 Nguyễn Lê Thế Bình Chuyên viên 0946 193 285 nguyenlethebinh@phuyen.gov.vn
5 Đặng Linh Hải Chuyên viên 0905 154 067 danglinhhai@phuyen.gov.vn
6 Trần Thị Thu Hà Chuyên viên 0989 983 678 tranthithuha@phuyen.gov.vn
7 Phạm Thị Ái Trinh Chuyên viên 0936 961 778 phamthiaitrinh@phuyen.gov.vn
8 Nguyễn Văn Bảo Chuyên viên 0972 228 724 nguyenvanbao@phuyen.gov.vn
IV PHÒNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP (0257) 3826 154 pqldn.bqlkkt@phuyen.gov.vn
1 Đào Văn Bạ Trưởng phòng 0914 154 587 daovanba@phuyen.gov.vn
2 Lê Ngọc Hưng Phó Trưởng phòng 0988 755 800 lengochung@phuyen.gov.vn
3 Nguyễn Thị Thanh Vân Chuyên viên 0949 592 266 nguyenthithanhvan@phuyen.gov.vn
4 Trần Thị Đăng Thục Chuyên viên 0932 482 773 tranthidangthuc@phuyen.gov.vn
5 Trần Quốc Ánh Chuyên viên 0948 513 439 tranquocanh@phuyen.gov.vn
C CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
I BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KHU KINH TẾ (0257) 3822 676 bqldthtkkt.bqlkkt@phuyen.gov.vn
1 Võ Văn Ngôi Trưởng ban 0989 680 038 vovanngoi@phuyen.gov.vn
2 Vi Hoàng Lam Phó Trưởng ban 0905 265 092 vihoanglam@phuyen.gov.vn
3 Lâm Trần Vũ Diễm Kế toán trưởng 0935 521 577 lamtranvudiem@phuyen.gov.vn
4 Lê Thị Thiệp Văn thư 0988 245 673 lethithiep@phuyen.gov.vn
5 Phạm Đông Phương Nhân viên 0919 409 343 phamdongphuong@phuyen.gov.vn
6 Nguyễn Chu Thạc Nhân viên 0975 552 254 nguyenchuthac@phuyen.gov.vn
7 Trần Thị Diệu Nhân viên 0938 940 291 tranthidieu@phuyen.gov.vn
8 Nguyễn Văn Thiện Nhân viên 0979 559 703 nguyenvanthien@phuyen.gov.vn
9 Nguyễn Thành Thông Nhân viên 0979 559 730 nguyenthanhthong@phuyen.gov.vn
10 Trần Hùng Cường Nhân viên 0904 656 636 tranhungcuong@phuyen.gov.vn
11 Đoàn Thị Quỳnh Thi Nhân viên 0359 132 841 doanthiquynhthi@phuyen.gov.vn
12 Phạm Ngọc Hội Nhân viên 0935 615 644 phamngochoi@phuyen.gov.vn
13 Lê Quang Vận Nhân viên 0935 586 233 lequangvan@phuyen.gov.vn
II TRUNG TÂM DỊCH VỤ CÔNG ÍCH (0257) 3829 642 ttdvci.bqlkkt@phuyen.gov.vn
1 Nguyễn Kiều Trì Giám đốc 0913 472 647 nguyenkieutri@phuyen.gov.vn
2 Lê Vũ Hoàng Phó giám đốc 0905 151 976 levuhoang@phuyen.gov.vn
* Phòng Hành chính - Kế toán
3 Nguyễn Thị Kim Anh Trưởng phòng 0983 702 539 nguyenthikimanh@phuyen.gov.vn
4 Dương Thị Đông Huyên Phó Trưởng phòng 0913 892 977 duongthidonghuyen@phuyen.gov.vn
5 Lê Như Ý Phó Trưởng phòng 0905 032 142 lenhuy@phuyen.gov.vn
6 Nguyễn Thị Ái Nhi Nhân viên 0825 510 118 nguyenthiainhi@phuyen.gov.vn
7 Ngô Thị Bích Thủy Nhân viên 0978 218 345 ngothibichthuy@phuyen.gov.vn
8 Lê Thanh Tâm Nhân viên 0988 493 728 lethanhtam@phuyen.gov.vn
* Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật
9 Lê Khánh Toàn Phó Trưởng phòng 0949 682 340 lekhanhtoan@phuyen.gov.vn
10 Trương Thị Thu Trang Nhân viên 0913 705 618 truongthithutrang@phuyen.gov.vn
11 Phạm Văn Sóc Nhân viên 0942 296 673 phamvansoc@phuyen.gov.vn
* Đội dịch vụ KCN      
12 Phạm Văn Cẩm Đội trưởng 0948 503 318  
13 Nguyễn Văn Đông Đội phó 0911 361 204  
14 Phạm Quốc Huấn Đội phó 0937 794 501  

 

Đường dây nóng

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3503 168 - 0913 705 521


Ông Nguyễn Hoàng Phúc - Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0257. 3501 333 - 0913 885 258


Ông Đỗ Thanh Thái - Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0257. 3828 250 - 0903 531 041

Tổng lượt truy cập: logo development