Thông báo: Công bố số điện thoại đường dây nóng thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uy·

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên công bố số điện thoại đường dây nóng thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

1. Ông – Nguyễn Xuân Hùng (Trưởng ban)

+ Số điện thoại cố định: (84) 257 3503168

     + Số điện thoại di động: (84) 913.705.521

2. Bà – Nguyễn Vũ Tố Quyên ( Phó Trưởng ban)

 + Số điện thoại di động: (84) 903.522.442 hoặc (84) 916.516.576

3. Ông – Nguyễn Thanh Thái (Chánh Văn phòng)

+ Số điện thoại cố định: (84) 257 3828250

     + Số điện thoại di động: (84) 903.531.041